logo_new_si

Pojavi na mejnih površinah

5 ECTS (predavanj : 45 ur, seminarjev: 15 ur, vaj: 30 ur )

Učitelji
prof. dr. Odon Planinšek
prof. dr. Stanko Srčič

Vsebina
Medmolekulske sile.
Električni dvosloj in stabilizacija disperznih sistemov.
Površinska in medfazna napetost
Merjenje medfazne  napetosti na trdnih in tekočih mejnih površinah. 
Ukrivljenost mejnih površin in z njimi povezani  pojavi ( kapilarnost, kondenzacija ).
Razprostiranje na mejnih trdnih in tekočih površinah.
Adhezija.
Medfazna termodinamika, površinsko aktivne snovi in raztopine 
Fizikalna ( topografija, velikost ) in kemijska analiza ( polarnost, nepolarnost ) mejnih površin:
-elektronska mikroskopija ( SEM)
-mikroskopija na atomsko silo (AFM)
-specifična površina 
-IR spektroskopija s Fourrierjevo transformacijo
Raztopine in solubilizacija
Polimerne disperzije : koloidi, soli in geli.
Stabilnost koloidov:DLVO teorija.
Asociacijski koloidi: miceli, vezikli , membrane
Grobe disperzije: emulzije, suspenzije.
Teoretične osnove izdelave in stabilizacije disperznih sistemov.
HLB, solubilizacijski parameter, PIT
Izdelava in testiranje emulzij ( suspenzij )
Koalescenca, deemulzifikacija, sedimentacija in flotacija
Mikroemulzije in nanoemulzije.
Pene: izdelave in stabilizacija.
Protipenilci.