logo_new_si

Projekti in financiranjeDelovanje nacionalnega vozlišča omogočajo MIZŠ, EU Cohesion funds, EU Obzorje 2020, EU Erasmus+ in ARRS.


       

EATRIS-TRI.si

MIZŠ   Razvoj raziskovalne infrastrukture EATRIS-TRI.si za mednarodno konkurenčnost translacijskih raziskav na področju biomedicine in razvoja zdravil v Sloveniji

Cilj projekta EATRIS-TRI.si je vzpostaviti najsodobnejšo infrastrukturo za translacijske raziskave na področju farmacije in biomedicine ter spodbujati inovacije, ki iščejo nove podjetniške priložnosti na področju razvoja zdravil in njihove ponovne uporabe. Bistvo translacijskih raziskav je zagotoviti, da nova dognanja čim hitreje pridejo v prakso, v proces razvoja zdravil, diagnostičnih pristopov in do pacientov ali populacije, ki so ji namenjena. Koncept EATRIS-TRI.SI odraža poslanstvo multicentrične zasnove raziskovalne infrastrukture krovne organizacije EATRIS ERIC, ki predvideva vzpostavitev vozlišča v članicah partnericah. Tako tudi EATRIS-TRI.si zasleduje institucionalno in regionalno zastopanost znotraj Slovenije, ki omogoča povezovanje, sodelovanje in s tem hitrejše in kakovostnejše raziskovalno delo. Projekt ima status implementiranega ESFRI projekta in se tako uvršča na nacionalno prednostno področje za razvoj raziskovalne infrastrukture, njegov cilj pa je povečati mednarodno konkurenčnost slovenske infrastrukture za raziskovalno in razvojno področje.
 Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan  
Projekt ima status implementiranega ESFRI projekta in se tako uvršča v nacionalno prednostno področje za razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost Slovenskega RRI prostora.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti projekta 2,05 mio EUR.. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os: 1 Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba: 1.1 Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj: 1.1.1 Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.

Začetek izvajanja aktivnosti 1. 6. 2018, zaključek aktivnosti operacije 31. 8. 2021. https://www.eu-skladi.si/
Podrobnosti projekta najdete na: http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/raziskave/projekti-dokumentacija/mednarodni-projekti_eatris-tri-si.pdf
     
     

H2020 EATRIS-Plus

 Eatris-plus   Eatris-plus je vodilni projekt Evropskega infrastrukturnega centra za translacijsko medicino, EATRIS, in je financiran iz strani programa Evropske komisije Obzorje 2020. Projekt je namenjen krepitvi zmogljivosti in zagotavljanju inovativnih znanstvenih orodij za doseganje trajnosti programa EATRIS na področju personalizirane medicine. Specifični cilji projekta vključujejo: utrjevanje zmogljivosti centra EATRIS na področju personalizirane medicine za boljše delovanje akademskih inštitucij in industrije ter povečanje povezovanja centra EATRIS z velikimi farmacevtskimi podjetji; okrepitev trajnostnega finančnega modela EATRIS; spodbujanje pacientov k aktivnemu vključevanju v infrastrukturno delovanje; in razširitev strateškega partnerstva z raziskovalno infrastrukturo. EATRIS-Plus prispeva k združevanju in izkoriščanju translacijske infrastrukturne zmogljivosti akademskih inštitucij na področju različnih tehnologij omik ter omogoča dostop do podatkov, pridobljenih s tovrstnimi sodobnimi tehnologijami. Projekt s tem doprinaša k lažjemu reševanju globalnih znanstvenih in družbenih izzivov na področju personalizirane medicine.
     
H2020
     
     

Erasmus+ ADVANCE

 Advance   Projekt Erasmus+ ADVANCE je evropski izobraževalni projekt. Osnovan je na tristopenjskem učnem programu s področja naprednih zdravil (ATMP) in vsebuje: 1) spletne tečaje, 2) spletne seminarje ter 3) praktični enotedenski delavnici. UL FFA je z italijanskim inštitutom za zdravje (Istituto Superiore di Sanita – ISS) zadolžena za sodelovanje pri pripravi učnega načrta ter izvedbo delavnic. Vsaka delavnica bo sprejela do 30 slušateljev. Udeleženci programa tekom izobraževanja prejemajo potrdila, s pomočjo katerih lahko dokazujejo ekspertizo s področja ATMP. Program je namenjen študentom in znanstvenikom s širšega področja biomedicine, ki bi na začetku svoje kariere želeli pridobiti specifična znanja in kompetence za soočanje z izzivi, pri razvoju, izdelavi, trženju in uporabi ATMP. Koordinator projekta je EATRIS ERIC, Nizozemska, kot partnerji pa poleg UL FFA sodelujejo še: Istituto Superiore di Sanita, Italija; Universite Libre de Bruxelles, Belgija; Elevate, Nizozemska; KU Leuven, Belgija in Takis SRL, Italija. Vodja projekta s strani UL FFA je prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan. 

    EU Erasmus-plus
     
     

MRIC UL

    EATRIS-TRI.si je del mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL). Poslanstvo MRIC UL je omogočiti specializirano tehnično in infrastrukturno podporo raziskovalni in pedagoški dejavnosti članic Univerze v Ljubljani. Raziskovalna infrastruktura MRIC UL je dostopna tudi drugim raziskovalnim organizacijam v Sloveniji in po svetu. Dejavnosti MRIC UL sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru infrastrukturnih programov ARRS (IO 0510).

     ARRSLogo_eatris UL-eatris MIZŠ

          


  

 
H2020
 
H2020