logo_new_si

Projekti in financiranjeDelovanje nacionalnega vozlišča omogočajo MIZŠ, EU Cohesion funds, EU Obzorje 2020, EU Erasmus+ in ARRS.


   

Aktualni projekti

 
   

Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC-UL)

    ETRI, je del mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL). Poslanstvo MRIC UL je omogočiti specializirano tehnično in infrastrukturno podporo raziskovalni in pedagoški dejavnosti članic Univerze v Ljubljani. Raziskovalna infrastruktura MRIC UL je dostopna tudi drugim raziskovalnim organizacijam v Sloveniji in po svetu. Dejavnosti MRIC UL sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru infrastrukturnih programov ARRS (IO 0510). Seznam infrastrukturnih centrov, ki delujejo v na posameznih članicah Univerze v Ljubljani okviru MRIC UL 2015-2021, je dostopen na spletni strani: povezava na seznam
    ARRSLogo_eatris     UL-eatris     MIZŠ
     
   


REMEDi4ALL: Repurposing of medicines 4ALL

 Repurposing of medicines 4all   Evropski projekt REMEDi4ALL predstavlja platformo za zmanjšanje časa in stroškov razvoja zdravil, saj se osredotoča na že odobrene, opuščene, odložene ali raziskovalne terapevtike. Konzorcij REMEDi4ALL združuje edinstveno kombinacijo strokovnega znanja za reševanje zapletenosti ponovne uporabe zdravil. Pod vodstvom EATRIS, evropske infrastrukture za translacijsko medicino, bo tesno sodelovalo 24 organizacij s področij kliničnih in translacijskih raziskav, vključevanja pacientov in izobraževanja, regulative, financ, upravljanja, ocenjevanja zdravstvenih tehnologij (HTA) ter cen in povračil stroškov, da bi ponovna uporaba zdravil postala splošno sprejeta. 
     
   

EATRIS-CONNECT

 
 Eatris-Connect   EATRIS-CONNECT si bo prizadeval pospešiti translacijske raziskave v smeri personalizirane medicine s posebnim poudarkom na izboljšanju digitalne pripravljenosti EATRIS za podporo biomedicinskim izzivom v Evropi. Osrednji steber EATRIS-CONNECT predstavlja vseh 14 nacionalnih vozlišč EATRIS, kar olajšuje usklajevanje strateških nacionalnih prioritet po celotni infrastrukturi ter krepi digitalne kompetence širših vozlišč EATRIS. Partnerji so v projektu povezani preko 7 delovnih sklopov (WP), ki zajemajo digitalno prenovo storitev za namene personalizirane medicine (WP1), podporo vozlišč EATRIS (WP2), usklajevanje z drugimi raziskovalnimi infrastrukturami (WP3), vključevanje uporabnikov in svetovalcev iz industrije (WP4), diseminacija in komunikacija vpliva projekta (WP5), delovno skupino za primer uporabe digitalne preobrazbe pri personaliziranem zdravljenju raku trebušne slinavke (WP6) ter koordinacijo projekta (WP7). 
     
   

8.10 ULTRA: Zdravila za napredno zdravljenje – prebojno znanje za zdravje

 
    Področje zdravil za napredno zdravljenje (ZNZ) je izrazito interdisciplinarno in hitro se razvijajoče. Temelji na somatskih celičnih terapijah, genskem zdravljenju in tkivnem inženirstvu. Tovrstna zdravila imajo izreden potencial za doseganje dolgoročnega izboljšanja ali celo ozdravitev bolezni, ki jih v tem trenutku s sinteznimi in biološkimi zdravili še ne moremo pozdraviti. Translacija temeljnih raziskav na področju naprednih terapij v klinično prakso se sooča s številnimi izzivi, katerih reševanje zahteva vključevanje več deležnikov od raziskovalcev do regulativnih organov ter od biotehnoloških podjetij do ekonomskih farmakoevalvatorjev. Posamezniki, ki želijo aktivno vstopiti v svet ZNZ, zato potrebujejo specifične veščine ter interdisciplinarna znanja s področij znanosti, pred-kliničnih testiranj in kliničnih preskušanj, biotehnoloških proizvodnih procesov, regulatornih predpisov ter farmakoekonomike.

Glavni namen predlaganega projekta je umestitev slovenskega prostora na prebojnem področju teh inovativnih zdravil. Za doseganje tega namena smo si zastavili sledeče cilje:
• znanstvenikom in strokovnjakom biomedicinskih znanosti ponuditi sodobno izobraževanje v obliki spletnih tečajev in poletnih šol;
• širši javnosti ponuditi informativen, poljudno-znanstven vpogled v tematiko ZNZ na seminarjih;
• spodbuditi razpravo o pomenu razvoja, proizvodnje in regulacije ZNZ med glavnimi deležniki v okviru strokovne javnosti s strokovnim kolokvijem;
• preveriti izobraževalni model z mikrodokazili;
• implementacija mikrodokazil (za vseživljenjsko učenje) v učni proces.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.
 
 NOO-Ultra-ZNZ
     
     
     
     
   

Pretekli projekti

       

RI.si EATRIS: Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora

MIZŠ   EATRIS-TRI.si: Razvoj raziskovalne infrastrukture EATRIS-TRI.si za mednarodno konkurenčnost translacijskih raziskav na področju biomedicine in razvoja zdravil v Sloveniji


Cilj projekta EATRIS-TRI.si je vzpostaviti najsodobnejšo infrastrukturo za translacijske raziskave na področju farmacije in biomedicine ter spodbujati inovacije, ki iščejo nove podjetniške priložnosti na področju razvoja zdravil in njihove ponovne uporabe. Bistvo translacijskih raziskav je zagotoviti, da nova dognanja čim hitreje pridejo v prakso, v proces razvoja zdravil, diagnostičnih pristopov in do pacientov ali populacije, ki so ji namenjena. Koncept EATRIS-TRI.SI odraža poslanstvo multicentrične zasnove raziskovalne infrastrukture krovne organizacije EATRIS ERIC, ki predvideva vzpostavitev vozlišča v članicah partnericah. Tako tudi EATRIS-TRI.si zasleduje institucionalno in regionalno zastopanost znotraj Slovenije, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, in s tem hitrejše in kakovostnejše raziskovalno delo. Projekt ima status implementiranega ESFRI projekta in se tako uvršča na nacionalno prednostno področje za razvoj raziskovalne infrastrukture, njegov cilj pa je povečati mednarodno konkurenčnost slovenske infrastrukture za raziskovalno in razvojno področje.
 Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan  
NRRI: Evropska raziskovalna infrastruktura za translacijske raziskave v medicini - implementiran projekt ESFRI (UL FFA)

Projekt ima status implementiranega ESFRI projekta in se tako uvršča v nacionalno prednostno področje za razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost Slovenskega RRI prostora.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti projekta 2,05 mio EUR. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os: 1 Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba: 1.1 Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj: 1.1.1 Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.

Začetek izvajanja aktivnosti 1. 6. 2018, zaključek aktivnosti operacije 31. 8. 2021. https://www.eu-skladi.si/
Podrobnosti projekta najdete na: http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/raziskave/projekti-dokumentacija/mednarodni-projekti_eatris-tri-si.pdf
     
     

H2020 EATRIS-Plus

 Eatris-plus   Eatris-plus je vodilni projekt Evropskega infrastrukturnega centra za translacijsko medicino, EATRIS, in je financiran iz strani programa Evropske komisije Obzorje 2020. Projekt je namenjen krepitvi zmogljivosti in zagotavljanju inovativnih znanstvenih orodij za doseganje trajnosti programa EATRIS na področju personalizirane medicine. Specifični cilji projekta vključujejo: utrjevanje zmogljivosti centra EATRIS na področju personalizirane medicine za boljše delovanje akademskih inštitucij in industrije ter povečanje povezovanja centra EATRIS z velikimi farmacevtskimi podjetji; okrepitev trajnostnega finančnega modela EATRIS; spodbujanje pacientov k aktivnemu vključevanju v infrastrukturno delovanje; in razširitev strateškega partnerstva z raziskovalno infrastrukturo. EATRIS-Plus prispeva k združevanju in izkoriščanju translacijske infrastrukturne zmogljivosti akademskih inštitucij na področju različnih tehnologij omik ter omogoča dostop do podatkov, pridobljenih s tovrstnimi sodobnimi tehnologijami. Projekt s tem doprinaša k lažjemu reševanju globalnih znanstvenih in družbenih izzivov na področju personalizirane medicine.
     
H2020
     
     

Erasmus+ ADVANCE

 Advance   Projekt Erasmus+ ADVANCE je evropski izobraževalni projekt. Osnovan je na tristopenjskem učnem programu s področja naprednih zdravil (ATMP) in vsebuje: 1) spletne tečaje, 2) spletne seminarje ter 3) praktični enotedenski delavnici. UL FFA je z italijanskim inštitutom za zdravje (Istituto Superiore di Sanita – ISS) zadolžena za sodelovanje pri pripravi učnega načrta ter izvedbo delavnic. Vsaka delavnica bo sprejela do 30 slušateljev. Udeleženci programa tekom izobraževanja prejemajo potrdila, s pomočjo katerih lahko dokazujejo ekspertizo s področja ATMP. Program je namenjen študentom in znanstvenikom s širšega področja biomedicine, ki bi na začetku svoje kariere želeli pridobiti specifična znanja in kompetence za soočanje z izzivi, pri razvoju, izdelavi, trženju in uporabi ATMP. Koordinator projekta je EATRIS ERIC, Nizozemska, kot partnerji pa poleg UL FFA sodelujejo še: Istituto Superiore di Sanita, Italija; Universite Libre de Bruxelles, Belgija; Elevate, Nizozemska; KU Leuven, Belgija in Takis SRL, Italija. Vodja projekta s strani UL FFA je prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan. 

    EU Erasmus-plus
     
     
   

     

          


  

 
H2020
 
H2020