logo_new_si

Raziskave zdravstvenih izidov

Raziskave zdravstvenih izidov opredeljujejo t.i. področje 'Outcomes Research'.

Na Katedri za socialno farmacijo se predvsem osredotočamo na raziskave, ki se izvajajo po utrženju zdravila, takrat, ko je zdravilo že v rokah bolnika. Terapijski izidi so lahko klinični, humanistični ali ekonomski. S tem deloma, a ne v celoti, posegamo na področja, ki jih pokrivata farmakoekonomika in farmakoepidemiologija.

Klinični izidi vključujejo učinkovitost strategije zdravljenja npr. v primeru hipertenzije je to lahko izogib srčno-žilnim zapletom. Pogosto se namesto nekega dolgoročnejšega učinka vrednoti napovedne dejavnike (npr. nadzor krvnega tlaka), ki dobro napovedujejo dolgoročnejše učinke.

Paralelno kliničnim izidom se je v novejšem času razvil koncept humanističnih izidov, ki vključuje vrednotenje kakovosti zdravja ter zadovoljstva bolnika z nivojem zdravstvenih storitev. Ta vrsta izidov podaja dodatni vpogled v bolnikovo zdravje v širšem pomenu besede.

Med ekonomske izide spadajo različne vrste stroškov. Ločimo neposredne medicinske, neposredne nemedicinske, posredne in neotipljive stroške. Med neposredne medicinske stroške vključujemo stroške zdravil, priprave zdravila za uporabo, opreme in pripomočkov, nadzora bolnikovega stanja, diagnostičnih pregledov, ambulantnih pregledov, hospitalizacij, obravnave neželenih učinkov itd. Neposredni nemedicinski stroški so lahko stroški za prevoz, pripomočke za nego doma ipd. Posredni stroški so stroški povezani z zmanjšano produktivnostjo bolnikov in skrbnikov (bolniški stalež, zmanjšanje ali izguba osebnega dohodka, odsotnost od dela, invalidnost, prezgodnja upokojitev) in prezgodnjo umrljivostjo. Med neotipljive stroške, če te lahko tako imenujemo, sodi bolečina in trpljenje bolnika in svojcev ter čustvena prizadetost zaradi bolezni.