logo_new_si

Stabilnost zdravil

Enoviti magistrski študij farmacija, 8. semester

Obseg: 60 ur (45 ur predavanj, 15 ur vaj), 5 ECTS

Učitelj: izr. prof. dr. Robert Roškar

Namen predmeta je študente seznaniti s pomenom kakovosti farmacevtskih izdelkov in njenega preverjanja od proizvodnje do uporabe, s spremembami, do katerih lahko prihaja in njihovimi vzroki ter z načini zagotavljanja stabilnosti zdravil. Z ozirom na predvidene cilje obravnava predmet različne vidike kakovosti ter dejavnike, ki neposredno ali posredno vplivajo na te lastnosti skozi čas. V okviru tega predstavi različne kemične in fizikalne spremembe učinkovin in farmacevtskih oblik, kinetiko teh procesov ter analizne metode, ki se pri tem uporabljajo. Pomemben aspekt vsebin predmeta predstavlja področje mikrobiološke stabilnosti ter pristopi ohranjanja tega vidika kakovosti. Poseben povdarek, še zlasti v povezavi z regulatornimi zahtevami in priporočili, je na testiranju stabilnosti, statističnem vrednotenju rezultatov ter napovedovanju obstojnosti zdravil. Študenti pridobijo na ta način znanja, ki jih lahko neposredno uporabijo na področjih svojega kasnejšega delovanja v okviru proizvodnje, distribucije in uporabe zdravil.

Učbeniki in literatura

S. Yoshioka and V. J. Stella, Stability of Drugs and Dosage Forms, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000.
J. T. Carstensen and C. T. Rhodes, Drug Stability, James Swarbrick, 2000.
Vaje iz stabilnosti zdravil (navodila za vaje in beležka za rezultate vaj)