logo_new_si

Osnove farmakoekonomike

Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu (podiplomski študijski program na Ekonomski fakulteti), 3. semester, izbirni predmet

Obseg: 6 ECTS

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.

Sodelujoči:

izr. prof. dr. Igor Locatelli, mag. farm.

Vsebina predmeta:

Zdravilo kot snovna, etična in ekonomska kategorija
Legislativa in regulativa na področju zdravil
Organizacija zdravstvenih sistemov 
Stroški zdravstvenega varstva
Farmakoekonomske analize
- Analiza zmanjševanja stroškov (CMA)
- Analiza stroškovne učinkovitosti (CEA)
- Analiza stroškovne koristnosti (CBA)
- Analiza stroškovne uporabnosti (CUA)
Viri podatkov za farmakoekonomsko ocenjevanje
Vrste farmakoekonomskih študij
Modeliranje v farmakoekonomiki (odločitvena analiza, Markov model)
Občutljivostna analiza
Zdravstvena politika na osnovi farmakoekonomike

Spletna učilnica: e-učilnica

Literatura:

Osnovna:

1. M.F. Drummond in sod. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford University Press 2005.

2. Povezave na spletne vire so podane v spletni učilnici.

Dodatna:

1. A.Morrison, A.I.Wertheimer. Pharmacoeconomics, a primer for the pharmaceutical industry, Temple University, 2002, 72 str.

2. J.L.Bootman, R.J.Townsend, W.F.McGhan. Principles of pharmacoeconomics (Third Edition), Harvey Whitney Books Company, 2005, 409 str.