logo_new_si

Raziskovalna dejavnost

Člani Katedre za biofarmacijo in farmakokinetiko sodelujemo v raziskovalni skupini Katedra za farmacevtsko tehnologijo pri programu Farmacevtska tehnologija: načrtovanje, priprava in vrednotenje sodobnih dostavnih sistemov učinkovin in pri temeljnem raziskovalnem projektu Farmakogenetske raziskave metabolizma in transporta raloksifena. Z raziskovalno dejavnostjo pokrivamo naslednja področja: predformulacijske raziskave zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi (topnost, hitrost raztapljanja, porazdelitveni koeficient, ionizaciske lastnosti, permeabilnost), raziskave fizikalno kemijske stabilnosti učinkovin in farmacevtskih oblik, raziskave mehanizmov in kinetike absorpcije učinkovin in vitro(Sweetana-Grass difuzijske celice, izolirano črevo podgane, celične kulture CaCo2, MDCK), raziskave metabolizma zdravilnih učinkovin in vitro (izolirani encimi, jetrni in črevesni mikrosomi, kulture Hep2G celic), razvoj novih farmacevtskih oblik (časovno in prostorsko nadzorovana dostava učinkovine, bioadhezija), razvoj biorelevantnih testov sproščanja učinkovin iz farmacevtskih oblik, razvoj analitskih metod plinske in tekočinske kromatografije (UV/Vis, EC, fluorescenčna in MS-MS detekcija), raziskave vloge radikalov in antioksidativne zaščite v različnih bolezenskih stanjih (rak sečnega mehurja, shizofrenija), klinična farmakokinetika in razvoj metod farmakokinetično-farmakodinamične analize (neprostorska analiza, prostorsko modeliranje, nelinearno modeliranje mešanih učinkov).

Predstavitev