logo_new_si

Farmacevtska informatika

Enovit magistrski študij Farmacija, 2. semester

Obseg: 5 ECTS oz. 60 ur (30 ur predavanj, 15 ur seminarjev, 15 ur vaj)

Nosilca predmeta:

izr. prof. dr. Igor Locatelli, mag. farm.

prof. dr. Iztok Grabnar, mag. farm.

Koordinatorica vaj:

asist. dr. Nanča Čebron Lipovec, mag. farm.

Spletna učilnica: e-učilnica

Vsebina:

Zdravstveni informacijski sistemi: elementi informacijskih sistemov v zdravstvu, zbirke podatkov v biomedicini, iskanje literature s pomočjo spletnih orodij. Načrtovanje raziskav s statistično analizo in interpretacijo rezultatov: osnovni statistični pojmi in vzorčenje, opisna statistika, verjetnostni račun, statistično sklepanje, z-test, t-test, F-test, analiza variance, multipla primerjava, regresija in korelacija. 

Literatura:

A. Mrhar, S. Primožič, Statistične metode v farmaciji, SFD, 1983

Š. Adamič, Biostatistika, Medicinska fakulteta, 1988

S. Bolton, Pharmaceutical statistics, Practical and clinical applications, Marcel Dekker Inc., New York, 1997