logo_si

Raziskovalna dejavnost

Nanozdravila za zdravljenje parodontalne bolezni s ciljanim vnosom v obzobne žepe (J1-6746)

Vodja projekta: prof. dr. Julijana Kristl
Trajanje projekta: 01. 07. 2014 - 30. 06. 2017

Kronični parodontitis je najpogostejša oblika parodontalne bolezni, ki v blagi do zmerni obliki prizadene večino ljudi, starejših od 50 let. Danes razpoložljivi terapevtski pristopi in zdravila so le prehodno učinkoviti, zato so aktualne celovite raziskave obzobnega biofilma v povezavi s patogenezo bolezni, ki bi omogočile razvoj inovativnih zdravil za trajno ozdravitev. 
V okviru projekta bodo raziskave usmerjene v metagenomske analize bakterijskih združb in v razvoj novega pristopa zdravljenja. Namen projekta je prispevati k razumevanju povezanosti med sestavo in  nastajanjem biofilma ter razvojem bolezni. Novo pridobljeno znanje bomo uporabili v fazi razvoja nanozdravil in iskanjem probiotikov za ciljano dvostopenjsko zdravljenje. 
Projekt bo izvedla interdisciplinarna skupina strokovnjakov s področja dentalne medicine, mikrobiologije in farmacije, kar zagotavlja visoko znanstveno relevantnost, ustvarja široko bazo znanja in različnih pogledov na proučevano področje ter omogoča dostop do potrebne infrastrukture. Raziskovalci imajo znanje in izkušnje iz klinične prakse, temeljnih mikrobioloških in farmacevtskih znanosti. Projekt sledi potrebam bolnika in celotne družbe po izboljšanju danes razpoložljivih pristopov zdravljenja. Več o rezultatih projekta najdete na spletni strani http://www.sicris.si/search/prj.aspx?opt=1&lang=slv&id=9269.

Načrtovanje, izdelava in vrednotenje biomimetičnih nanokompozitnih sistemov za učinkovito obnovo tkiv (J1-4236)

Vodja projekta: prof. dr. Julijana Kristl
Trajanje projekta: 01. 07. 2011 - 30. 06. 2014

Projekt temelji na potrebi po prenosu bazičnih znanj v razvoj sodobnih izdelkov za regeneracijo tkiv s ciljem izboljšanja kakovosti bolnikovega življenja in zmanjševanjem stroškov zdravljenja. Originalnost predlaganega projekta je v sistematično zastavljeni izdelavi nanokompozitov s poudarkom na nanovlaknih izdelanih s sodobno metodo elektrospininga. Inovativnost predstavlja tudi sam pristop vrednotenja regeneracije z uporabo organotipskih kožnih nadomestkov. Integrirali bomo  nove strategije za učinkovitejše celjenje z vgradnjo celic kot vira citokinov v biomimetične nanokompozite. Cilji projekta so:
1. Osnovne predformulacijske študije: od izbora materialov do nanokompozitov
2. Izdelava, fizikalno-kemijsko in tehnološko vrednotenje nanokompozitov
3. Biološko vrednotenje nanokompozitov
Vizija predlagane raziskave ni le pridobitev novih bazičnih znanj in dognanj, ampak predvsem uporabnost izdelanega nanokompozitnega sistema za regeneracijo tkiv. Raziskava  sledi najnovejšim spoznanjem na področju materialov, tehnologije izdelave in regeneracije tkiv ter odpira nove raziskovalne cilje na tem interdisciplinarnem področju znanosti. Več o rezultatih projekta najdete na spletni strani http://sicris.izum.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=6917.

 

Kompleksni hiperspektralni sistem za avtomatsko analiziranje in vodenje procesov oblaganja farmacevtskih pelet (aplikativni raziskovalni projekt) - L2-4072 (B)

Vodja projekta: prof. dr. Boštjan Likar
Trajanje projekta: 01. 07. 2011 - 30. 06. 2014

S povečevanjem obsega proizvodnje večenotnih farmacevtskih oblik se veča pomen obvladovanja procesov oblaganja pelet z učinkovino in polimeri. Velikost pelet in debelina filmske obloge se običajno merita v laboratorijih ob pomoči različnih at-line tehnik ali posredno s testom raztapljanja, medtem ko se kemijska sestava običajno vrednoti s tekočinsko kromatografijo (HPLC).  Žal so omenjene metode časovno dolgotrajne, retrospektivne, ireverzibilne, lahko tudi ekološko manj sprejemljive ter zato neprimerne za izvajanje meritev v realnem času med procesom oblaganja. Slednje je nujno potrebno za uspešno načrtovanje, vodenje in izboljševanje procesov oblaganja, kar je edino zagotovilo za visok izkoristek in trajno visoko kakovost izdelkov.

Aplikativna raziskava je usmerjena v razvoj novih in izboljšavo obstoječih postopkov na področju industrijskih aplikacij računalniškega vida, s katerimi je mogoče izboljšati produktivnost proizvodnega procesa ter kakovost in varnost izdelkov. Širjenje področja uporabe računalniškega vida iz vidnega v nevidno (NIR) področje elektromagnetnega valovanja in povezovanje informacije zajete v vidnem in nevidnem spektralnem področju nudi številne možnosti za razvoj novih tehnologij z veliko dodano vrednostjo. Le-te bodo omogočile učinkovito analiziranje, razvijanje in optimiziranje sodobnih proizvodnih procesov in tehnologij.

Cilj projekta je torej omogočiti izvedbo sodobnih visokotehnoloških nadzornih sistemov in naprav za neprestano spremljanje, razumevanje, vodenje in izboljševanje proizvodnih procesov v številnih industrijskih panogah, predvsem pa v farmacevtski in prehrambni industriji. Vse to se bo odražalo v višji kakovosti in varnosti izdelkov, večji produktivnosti ter okolju prijaznejši proizvodnji.
Več o samem projektu in rezultatih najdete na spletni strani http://sicris.izum.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=7050.

 

EP iz 7. okvirnega programa: »Counterfeit Pharmaceuticals Interception using Radiofreqquency Methods in Realtime« (CONPHIRMER)( 7. 2011- 7. 2014)

Koordinator: Prof. Kaspar Althoefer, King's College London
Nosilec v R Sloveniji: prof. Zvonko Trontelj, Univerza v Ljubljani, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
Zunanja inštitucija: Katedra za farmacevtsko tehnologijo, Fakulteta za farmacijo

Podatki o projektu: http://www.conphirmer.eu/pages/project.html

Project Overview
The CONPHIRMER consortium has come together to create a portable and easy-to-use sensor for telling genuine medicines from fakes, which customs officers and other agents of law enforcement can use without having to remove the medicines from their packaging. With this device agencies charged with tackling the growing menace of the trafficking in counterfeit medicines will be able to screen packaged pharmaceuticals at EU borders and airports quickly and accurately, using a non-invasive and non-destructive technology that uses only harmless radio waves.
 
EU FP7 theme [SEC-2010.1.3-2] [Tackling counterfeit medicines and related criminal networks]
Grant agreement no: 261670

 

EU projekt  Lifelong Learning Programme

Katedri FT in BF sodelujeta v  evropskem LLL projektu z naslovom  Linking Industry  and Academia  in  Teaching Pharmaceutical  Development and  Manufacturing (LIAT-Ph) , kjer 5 evropskih fakultet ( Dublin-koordinator, Belfast, Helsinki, Beograd in Ljubljana ) ter 8 industrijskih partnerjev ( iz Slovenije Brinox d.o.o. )  ugotavlja, kakšni so kurikulumi  za področja, ki so vezana na farmacevstko industrijo. Po analizi bo skupina predlagala, kaj naj bi bila osnova za zagotavljanje kompetenc  na “Dan 1”  ob zaposlitvi v  industriji. V okviru projekta bodo potekale tudi različne delavnice in izmenjave med univerzitetnimi inštitucijami in sodelujočimi podjetji.
Povezava na spletno stran projekta: http://liatph.com/