logo_new_si

Osnove klinične farmakokinetike

Magistrski študij laboratorijska biomedicine, 2. semester
Izbirni predmet

Obseg: 60 ur (30 ur predavanj, 15 ur seminarjev, 15 ur vaj), 5 ECTS

Učitelj: prof. dr. Iztok Grabnar, doc. dr. Tomaž Vovk

Pri predmetu študent spozna mehanizme in kinetiko procesov prehoda zdravilnih učinkovin skozi organizem in načine njihovega ovrednotenja. Seznani se z LADME sistemom in kompleksnimi odnosi med zdravilno učinkovino, farmacevtsko obliko, načinom dajanja zdravila, koncentracijskim profilom učinkovine v organizmu in kliničnimi učinki. Spozna farmakokinetične parametre in osnove farmakokinetične analize (neprostorska analiza, eno- in dvoprostorski farmakokientični modeli) na osnovi plazemskih koncentracijskih profilov in kumulativnih urinskih količinskih profilov po enkratnem in večkratnem odmerjanju zdravil in osnove TDM in načrtovanja režimov odmerjanja zdravil.

Učbeniki in literatura

M. Rowland, T. N. Tozer, Clinical pharmacokinetics Concepts and applications (3rd Ed.), Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, 1995.
L. A. Bauer, Applied clinical pharmacokinetics, McGraw-Hill, New York, 2001.