logo_new_si

Evropska listina za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev

Povezava na Evropsko listino za raziskovalce  in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev

Evropska komisija je leta 2005 sprejela priporočila s katerimi države članice zagotavljajo, da bodo: »delodajalci ali financerji raziskovalcev razvijali in vzdrževali spodbudno raziskovalno okolje in delovno kulturo, kjer bodo posamezniki in raziskovalne skupine spoštovani, deležni spodbud in podpore, in kjer jim bo zagotovljena potrebna materialna in nematerialna podpora za izvajanje nalog in dosego ciljev«. Temeljni  namen priporočil je spodbuditi  predvsem dialog med raziskovalci, interesnimi skupinami in širšo družbo ter s tem izboljšati mednarodno konkurenčnost in privlačnost evropskega raziskovalnega prostora.

K spoštovanju Listine in Kodeksa se posamezna država ali institucija zaveže prostovoljno, upošteva pa ju pri oblikovanju in sprejemanju  strategij in sistemov za razvoj karier vseh raziskovalcev – Strategija za razvoj karier raziskovalcev.

Splošna načela in zahteve so sestavni del institucionalnih mehanizmov zagotavljanja kakovosti.

S tem je vzpostavljena  nadzorna struktura za redno ocenjevanje priporočila ter preverjanje obsega izvajanja Listine in Kodeksa s strani delodajalcev, financerjev in raziskovalcev.
O uresničevanju oziroma  implementaciji Listine in Kodeksa je potrebno periodično poročati Evropski komisiji.

Listina je  niz splošnih načel in zahtev, ki določajo vloge, odgovornosti in pravice raziskovalcev, pa tudi njihovih delodajalcev in/ali financerjev. 
Njen namen  je zagotoviti, da bo odnos med raziskovalci in delodajalci in/ali financerji prispeval k uspešnemu ustvarjanju, prenosu, delitvi in širjenju znanja in tehnološkega razvoja ter poklicnega razvoja raziskovalcev. Listina prav tako priznava pomembnost vseh oblik mobilnosti kot načina za izboljšanje poklicnega razvoja raziskovalcev.

Namenjena je  vsem raziskovalcem v Evropski uniji na vseh stopnjah njihove kariere in pokriva vsa področja raziskav v javnih in zasebnih sektorjih, ne glede na vrsto službe ali zaposlitve, pravni status njihovega delodajalca ali vrsto organizacije ali ustanove, v kateri se delo izvaja.
Listina predvideva, da so raziskovalci, delodajalci in/ali financerji dolžni spoštovati  zakonske predpise.

Kodeks je prav tako  sestavljen iz niza splošnih načel in zahtev, ki jih morajo upoštevati delodajalci in/ali financerji pri imenovanju ali zaposlovanju raziskovalcev.

Načela in zahteve morajo zagotoviti upoštevanje vrednot, kot sta preglednost postopkov zaposlovanja in enaka obravnava vseh prosilcev, zlasti glede razvoja privlačnega, odprtega in trajnega evropskega trga delovne sile za raziskovalce, in se dopolnjujejo z načeli, določenimi v Listini.

Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani
Etični kodeks Univerze v Ljubljani
Okvirni program rednega seznanjanja raziskovalcev z etičnimi načeli
Izjava o zavezi k uresničevanju načel Etičnega kodeksa za raziskovalce Univerze v Ljubljani