logo_new_si

Študentski svet Fakultete za farmacijo

 

Predstavitev

 

Študentski svet Fakultete za farmacijo (ŠS FFA) je organ študentov fakultete, ki sodeluje v komisijah oz. odborih UL FFA za reševanje vprašanj iz določenega področja. Preko let se je uveljavil kot zelo konstruktiven sogovornik pri vprašanjih, vezanih na študijski proces in širše o kakovosti UL FFA. Ustvarja mnenja o pedagoških delavcih ter jim tako omogoča izvolitev v zahtevane nazive. Je edini uradni zastopnik študentov UL FFA na vseh organizacijskih nivojih ter uspešno sodeluje v drugih organih fakultete (Senat, Upravni odbor, Komisija za študijsko področje, Akademski zbor, Komisija za kakovost). Svoje študente prav tako zastopa v okviru univerze na sejah ŠS UL.

ŠS FFA sestavljajo predstavniki letnikov (»Svetniki«) ter pridruženi člani, ki nimajo volilne pravice. Svetniki so po dva predstavnika vsakega letnika EM FAR  ter po en predstavnik vsakega letnika ostalih prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov. Pridruženi člani so: Glavni ERASMUS tutor, Glavni koordinator tutorjev študentov, bivši predsednik ŠS FFA in predstavniki študentov v Senatu UL FFA (3 senatorji).
Študentski svet je v svojem delovanju neodvisen, delovanje v njem je prostovoljno in kot tako seveda ni plačano. Poteka v obliki rednih sej, po potrebi pa tudi korespondenčnih. Na sejah razpravljamo o aktualnih temah in o njih podajamo mnenja ter sprejemamo sklepe.

S svojim delovanjem si prizadevamo za dobro vseh študentov naše fakultete. Med naloge ŠS spadajo:

  • zastopanje študentov in njihovih pravic v organih fakultete in univerze (svoje predstavnike imamo npr. v Senatu, Komisiji za študijsko področje in Akademskem zboru, pa tudi v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani),
  • podajanje študentskih mnenj o asistentih, docentih in izrednih profesorjih, ko le-ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive,
  • reševanje problemov, ki nastanejo med študijskim letom, v sodelovanju z vodstvom fakultete,
  • koordiniranje tutorskega sistema na UL FFA
  • informiranje in uvajanje študentov prvih letnikov (izvedba Uvodnega dneva za bruce, sodelujemo pa tudi pri izvedbi informativnih dni za dijake 3. in 4. letnikov)
  • sodelovanje pri projektih na področju obštudijskih dejavnosti (npr. pri izvedbi mednarodnih farmacevtskih taborov, študentskega glasila Spatula, itd.)

 

Vodstvo ŠS UL FFA:

Predsednica ŠS FFA: Leonora Prestreši
Podpredsednica ŠS FFA: Nadja Štradjot 
Tajnik ŠS FFA: Mirta Brajer 

Glavni koordinator tutorjev: Luka Strupi
Glavna ERASMUS tutorka: Ljupka Pavlova

Kontakt študent tutor: tutor.ffa@gmail.com ali preko Facebooka

Dokumenti: 

Seznam članov - izvoljene pozicije ŠS UL FFA 2023/2024
Sestava ŠS FFA 2023/2024
Obrazec za točkovanje obštudijskih dejavnosti za razpis ERASMUS+
Navodila za izpolnjevanje Seznama obštudijskih dejavnosti

Pravilniki ŠS FFA: 

Priloga ŠS FFA k Poslovniku ŠS UL
Pravilnik o sistemu študentskega tutorstva na Fakulteti za farmacijo
Pravilniki ŠS UL