logo_new_si
 • Industrijska farmacija

  Magistrski študijski program Industrijska farmacija, 2. stopnja traja 2 leti (4 semestre) in obsega: 120 kreditnih točk. Način študija: redni.

Magistrski študijski program Industrijska farmacija

Magistrski študijski program Industrijska farmacija, 2. stopnja traja 2 leti (4 semestre) in obsega: 120 kreditnih točk. Način študija: redni.

Temeljni cilji

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je, da diplomanti s področij biokemija, biologija, biotehnologija, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, kozmetologija, laboratorijska biomedicina, mikrobiologija in živilska tehnologija po zaključeni prvi stopnji pridobijo ustrezno izobrazbo druge stopnje za delo v farmacevtski industriji na področju proizvodnje zdravil.

Splošne kompetence

Podiplomski magistrski študijski program in s tem tudi predmetnik programa je nastal na podlagi domačih in mednarodnih izkušenj v delovanju ter predvidenem razvoju domače in tuje farmacevtske industrije. V programu so predvidena predavanja domačih in tujih profesorjev ter industrijskih ekspertov, diskusije primerov iz prakse, individualno in skupinsko delo, elektronsko delo ob pomoči informacijske tehnologije ter inovativno reševanje predstavljenih primerov. Vse to naj bi omogočilo, da bi bili študenti ob koncu študija:

 • sposobni analizirati, sintetizirati in reševati kompleksne probleme na področju farmacevtske industrije,
 • razumeli strokovno znanstvene probleme lokalno in globalno,
 • obvladovali raziskovalne metode, orodja in spretnosti,
 • znali svoje znanje uporabiti v praksi,
 • bili kompetentni in avtonomni v svojem delu ter zavezani profesionalni etiki,
 • razvili komunikacijske sposobnosti,
 • bili sposobni skupinskega dela in sodelovanja, tudi v mednarodnem okolju,
 • razvili sposobnosti kontinuiranega učenja in odprtosti za nove razvojne priložnosti.

Predmetno specifične kompetence

Predmetno specifične kompetence izhajajo iz vsebin posameznih farmacevtskih predmetov študijskega programa, ki zaokrožajo strokovni profil diplomanta na magistrski stopnji študija (teoretično, praktično in eksperimentalno znanje s področja študijske usmeritve). Magistrski program Industrijska farmacija oz. sklop farmacevtskih predmetov naj bi tako zasledoval predmetno-specifične kompetence in bi kandidatom omogočil:

 • razvoj sposobnosti za reševanje konkretnih problemov na področju razvoja, izdelave, zagotavljanja kakovosti, kontrole ter trženja zdravil z uporabo relevantnih pristopov ter opravljanje nalog strokovnih sodelavcev s področja oglaševanja zdravil, kadar prvostopenjska izobrazba zagotavlja znanja o delovanju človeškega ali živalskega organizma,
 • sposobnost obvladovanja farmacevtskih specifičnih znanj in povezovanje z znanjem drugih disciplin v procesu inovativnega reševanja konkretnih problemov,
 • sposobnost za uvajanje novosti v stroki in njihovo promocijo,
 • poznavanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in zavzemanje za njihovo uporabo.