logo_si

Vpisni pogoji za 1. letnik

 

EM FARMACIJA

V enoviti magistrski študijski program Farmacija se lahko vpiše:
a)  kdor je opravil splošno maturo;
b) – kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu farmacevtski tehnik in izpit splošne mature iz predmeta kemija ali fizika;
 – kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu kemijski tehnik in izpit splošne mature iz predmeta biologija;
 – kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu veterinarski ali kozmetični tehnik in izpit splošne mature iz predmeta fizika.
 Izbrani predmeti splošne mature ne smejo biti predmeti, ki jih je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
c)   kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
 splošni uspeh pri splošni maturi: 40 % točk,
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
 uspeh iz enega od predmetov pri splošni maturi: biologija, biotehnologija,fizika ali kemija: 20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
 splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk,
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
 uspeh pri predmetu splošne mature: 20 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
 splošni uspeh pri zaključnem izpitu: 40 % točk,
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
 uspeh iz enega od predmetov na zaključnem izpitu: (biologija, biotehnologija, fizika ali kemija) ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval: 20 % točk.

KOZMETOLOGIJA

V univerzitetni študijski program Kozmetologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: kemija ali biologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
 splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu: 60 % točk,
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
 splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk,
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
 uspeh pri predmetu splošne mature: 20 % točk.

LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

V univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: biologija, kemija, fizika ali biotehnologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
 splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu: 60 % točk,
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
 splošni uspeh pri poklicni maturi: 50 % točk,
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40: % točk,
 uspeh pri predmetu splošne mature: 10 % točk.