logo_new_si

Biomedicina - 3. stopnja bolonjskega študija

Fakulteta za farmacijo izvaja doktorski študijski program za pridobitev doktorata v okviru interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina.

Predstavitev programa Biomedicina

Interdisciplinarni študijski doktorski program Biomedicina je po prenovi v letu 2007 nasledil predhodni štiriletni univerzitetni znanstveni podiplomski študij Biomedicina. Doktorski program Biomedicina omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor / doktorica znanosti na naslednjih znanstvenih področjih:

Biokemija in molekularna biologija, Farmacija, Genetika, Javno zdravje, Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina, Medicina - klinična usmeritev, Medicina - temeljna usmeritev, Medicinska mikrobiologija, Nevroznanost, Toksikologija in Veterinarska medicina.

V okviru interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina v okviru UL je Fakulteta za farmacijo koordinatorica na treh znanstvenih področjih:

- Farmacija,
- Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina in
- Toksikologija.


Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Organizirane oblike študija predstavljajo 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Doktorand, vpisan na doktorski študij Biomedicina na Fakulteti za farmacijo, mora imeti pred zagovorom disertacije objavljena oziroma sprejeta v objavo najmanj dva znanstvena članka v revijah s faktorjem vpliva (SCI ali SCI expanded. Vsaj eden od navedenih člankov mora biti izvirni znanstveni članek in doktorand prvi avtor. Vsebina tega članka mora bii del potrjevanja hipoteze doktoranda. Podrobneje so pogoji navedeni v Pravilniku o doktorskem študiju.

Podrobnejše informacije za znanstvena področja farmacije, klinične biokemije in laboratorijske biomedicine ter toksikologije lahko kandidati dobijo pri koordinatorjih:
- za področje farmacije: prof. dr. Mirjana Gašperlin; tel.: 01/47 69 634
- za področje klinične biokemije in laboratorijske biomedicine: izr. prof. dr. Martina Gobec; tel.: 01 476 96 36 
- za področje toksikologije: prof. dr. Marija Sollner Dolenc; tel.: 01/47 69 572


RAZPIS ZA VPIS IN PRIJAVA: doktorski študijski program Biomedicina