logo_new_si

Magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina

Magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina, 2. stopnja traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk. Način študija: redni.

Temeljni cilj 

Temeljni cilj magistrskega (drugostopenjskega) študijskega programa Laboratorijske biomedicina je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov za delovna mesta analitika v medicinskih laboratorijih različnih ožjih področij v laboratorijski medicini, v raziskovalnih inštitucijah ter za delovna mesta v dejavnostih, ki so povezana z laboratorijsko medicino, kot so zastopništva, industrija, državni organi. Magistranti bodo sposobni samostojno spremljati novosti in jih uvajati na področju laboratorijske medicine ter se prilagajati potrebam laboratorijske diagnostike. Pridobili bodo tudi aplikativna znanja raziskovalnega dela in temelje vodenja, upravljanja in legislative. Program daje osnove za stalno vseživljenjsko strokovno usposabljanje. Magistranti bodo po končanem študiju zapolnil vrzel, ki obstaja na tem področju v zdravstvenih poklicih sedanje univerzitetne izobrazbe. Po magisteriju bodo magistranti, ki bodo to želeli, imeli možnost nadaljevanja študija na doktorskem programu Biomedicina ali v laboratorijsko usmerjenih specializacijah (npr. iz medicinske biokemije).

Splošne kompetence

Program s sodobnimi metodami poučevanja in s prepletanjem vsebin predmetov z veščinami, pridobljenimi v okviru eksperimentalnih vaj, dela v realnem okolju medicinskih laboratorijev in projektnega dela, daje diplomantu:

- sposobnost analiziranja, kritičnega vrednotenja, iskanja rešitev ter reševanja konkretnih problemov, ki se pojavljajo na področju laboratorijske biomedicine;

- ustrezno usposobljenost za avtonomnost pri izvajanju strokovnega in raziskovalnega dela;

- ustrezna znanja za razumevanje, uvedbo, uporabo in vrednotenje sodobnih tehnik in metod, uporabnih na celotnem področju laboratorijske biomedicine;

- usposobljenost za zagotavljanje kakovostnih postopkov,

- usposobljenost za individualno raziskovalno delo, za delo v skupini in znanja, potrebna pri komuniciranju in objavljanju rezultatov; in

- ustrezno etično oblikovano osebnost za delo z bolniki in biološkim humanim 

materialom in za delo v biomedicinskih raziskavah.

Predmetno specifične kompetence:

Študent v času usposabljanja osvoji potrebna znanja in veščine:

- za samostojno izvajanje zahtevnih analiz in preiskav (glede na postopek ali tip vzorca) humanega biološkega materiala;

- za vrednotenje uporabnosti metod in rezultatov laboratorijskih preiskav za oceno zdravstvenega stanja preiskovanca;

- za razlago (interpretacijo) laboratorijskih izsledkov (rezultatov);

- za sodobne pristope k racionalni laboratorijski diagnostiki;

- za iskanje novih kazalcev, uporabnih v diagnostiki različnih bolezni;

- za razumevanje laboratorijske biomedicine kot interdisciplinarnega področja, ki se povezuje z naravoslovno matematičnimi vedami in medicino;

- za umeščanja novih informacij in interpretacij na področju laboratorijske biomedicine za razvoj novih analiznih metod ali aplikacij za specifične biološke vzorce (EF, HPLC, ELISA,...);

- za uporabo sodobnih informacijskih tehnologij (na primer: podatkovne baze iz področja genomike, proteomike, metabolomike, itd); in

- za razumevanje legislative, regulative in etike na področju laboratorijske medicine.

Predstavitveni zbornik S2 LBM 2024/2025 
Predstavitveni zbornik S2 LBM 2023/2024 

in  zborniki preteklih let

Predmetnik S2 LBM

Smernice za pripravo seminarja za študente programa S2 LBM