logo_new_si

Univerzitetni študijski program Kozmetologija

Univerzitetni študijski program Kozmetologija traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk (ECTS).

Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant je diplomirani kozmetolog (UN) / diplomirana kozmetologinja (UN); dipl. kozmet. (UN).

Temeljni cilj dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa

Kozmetologija je izobraževanje usposobljenih strokovnjakov za delovna mesta v kozmetični industriji, regulativi in inšpekcijskih službah, v raziskovalnih inštitucijah, predstavništvih s kozmetičnimi izdelki ter pri svetovanju in trženju s kozmetičnimi izdelki v različnih ustanovah. Diplomanti bodo sposobni samostojno spremljati znanstvene dosežke na področju kozmetologije in jih prilagajati potrebam na strokovnem in raziskovalnem področju. Program daje osnove za nadaljevanje študija na magistrski in/ali specialistični stopnji ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje. Program podaja znanja o bioloških osnovah človeškega telesa, vrstah, sestavi in izdelavi različnih kozmetičnih izdelkov, njihovemu delovanju na koži ali zunanjih delih telesa, preizkušanju njihove kakovosti, varnosti in učinkovitosti ter predpisih, ki urejajo nadzor, trženje in oglaševanje s kozmetičnimi izdelki.

Splošne kompetence:

• poznavanje teoretičnih osnov naravoslovnih znanosti in razvita sposobnost naravoslovnega mišljenja,

• usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje problemov,

• sposobnost eksperimentiranja in posredovanja različnih miselnih konceptov,

• razvita sposobnost interpretacije pridobljenega znanja, sposobnost lastnega učenja in inovativnosti na svojem strokovnem področju,

• iniciativnost in samostojnost pri opravljanju določenih nalog,

• sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki sorodnih disciplin in aktivno sodelovanje pri skupinskem delu,

• usposobljenost za individualno strokovno in raziskovalno delo, za delo v skupini in znanja, potrebna pri komuniciranju in objavljanju rezultatov

• ustrezna znanja za razumevanje, uvedbo, uporabo in vrednotenje sodobnih tehnik in metod, uporabnih na strokovnem in raziskovalnem področju kozmetologije, sposobnost iskanja in umeščanja novih informacij,

• sposobnost uporabe sodobnih računalniških in informacijskih orodij, veščin in

spretnosti, ki so navzoče v vsakdanjem strokovnem delu,

• razvita profesionalna etična odgovornost, razvita zdravstvena odgovornost z vidika nege in ohranjanja telesa v dobrem stanju z upoštevanjem načel stroke kozmetologije,

• razvita ekološka osveščenost.

Predstavitveni zbornik S1 KOZ 2024/2025
Predstavitveni zbornik S1 KOZ 2023/2024