logo_new_si

Univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina

 

Univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina – prvostopenjski; traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant je diplomirani inženir/diplomirana inženirka laboratorijske biomedicine (dipl. ing. lab. biomed.).

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj tri-letnega univerzitetnega študijskega programa Laboratorijska biomedicina je izobraţevanje visoko usposobljenih strokovnjakov za delovna mesta v medicinskih laboratorijih različnih oţjih področij v laboratorijski medicini, v raziskovalnih inštitucijah ter za delovna mesta v dejavnostih, ki so povezana z laboratorijsko medicino. Program daje osnove za nadaljevanje študija na magistrski in/ali specialistični stopnji ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje.

Splošne kompetence:

• sposobnost analiziranja, kritičnega vrednotenja, iskanja rešitev ter reševanja konkretnih strokovnih laboratorijskih problemov, ki se pojavljajo v različnih delovnih okoljih,

• ustrezno usposobljenost za avtonomnost pri izvajanju strokovnih del ter pri analizi strokovnih problemov

• usposobljenost za individualno strokovno in raziskovalno delo, za delo v skupini in znanja, potrebna pri komuniciranju in objavljanju rezultatov,

• ustrezna znanja za razumevanje, uvedbo, uporabo in vrednotenje sodobnih tehnik in metod, uporabnih na strokovnem in raziskovalnem področju laboratorijske medicine,

• usposobljenost za zagotavljanje kakovostnih postopkov,

• ustrezno etično oblikovano strokovno osebnost za delo z bolniki in biološkim humanim materialom in za delo v biomedicinskih raziskavah.

Predstavitveni zbornik S1 LBM 2024/2025
Predstavitveni zbornik S1 LBM 2023/2024 

in zborniki preteklih let

Predmetnik S1 LBM

Smernice za pripravo seminarja za študente programa S1 LBM

Spremenjeni pogoji za vpis (v 1. letnik), v štud. l. 2025/26 za UN Laboratorijska biomedicina in UN KozmetologijaSkrbnica študijskega programa

Izr. prof. dr. Barbara Ostanek
E-pošta: barbara.ostanek@ffa.uni-lj.si