logo_new_si

Instrumentalna farmacevtska analiza

Enoviti magistrski študij farmacija, 5. semester
Alternativni predmet A1

Obseg: 90 ur (60 ur predavanj, 30 ur vaj), 7 ECTS

Učitelj: Kristl A.

Predmet študenta seznani z osnovami in aplikacijo najpomembnejših instrumentalnih analiznih metod, z možnostjo njihove avtomatizacije ter načini obdelave in uporabe tako dobljenih podatkov v farmacevtski praksi. Študent pridobi sposobnost celovitega analitičnega razmišljanja, povezovanja podatkov dobljenih s posameznimi instrumentalnimi analiznimi metodami, sposobnost predvidevanja rešitev analiznega problema ter predvidevanja posledic za kakovost farmacevtskega procesa in farmacevtskega izdelka. Predmet študentu privzgoji sposobnost kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja in ga usposobi za samostojno reševanje analiznih problemov v strokovnem delu. Pričujoča predavanja obsegajo sledča poglavja: signali, kvantitativna UV-VIS spektrofotometrija, separacijske kromatografske metode (uvod v kromatografijo, HPLC in GC) ter priprava bioloških vzorcev.

Učbeniki in literatura

G. Rücker, M. Neugebauer, G.G. Willems, Instrumentelle pharmazeutische Analytik (3rd Ed.), Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2001.
D. A. Skoog, J.J. Leary, Principles of Instrumental Analysis (5th Ed.), Saunders College Publishing, Fort Worth, 1998.
European Pharmacopoeia (5th Ed.), Council of Europe, Strasbourg, 2004.
K. Hartke, E. Mutschler (Eds.), DAB 10 - Kommentar, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 1998.
M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh, Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie (5th Ed.), Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1995.
M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh, Spectroscopic Methods in Organic Chemistry, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1997.