logo_new_si

Težave, povezane z zdravili

Na Katedri za socialno farmacijo raziskujemo pojavnosti in vzroke težav povezanih z zdravili ter pripravljamo ustrezne intervencije z namenom njihovega reševanja. Intervencije vrednotimo v posebej za ta namen pripravljenih randomiziranih, kontroliranih študijah.

Težave, povezane z zdravili (Drug Related Problems) so neželene bolnikove izkušnje, ki dejansko ali potencialno zmanjšajo verjetnost želenih terapevtskih izidov.

Vsako težavo, povezano z zdravili lahko opišemo s pomočjo klasifikacije, ki smo jo razvili na Katedri za socialno farmacijo. Klasifikacija je sestavljena iz 4 sklopov: težave, dejavniki tveganja, intervencije in izidi. Vsak sklop je sestavljen iz več domen, te pa iz poddomen.

Sklop težave (ang. Problems) opisuje dejanske ali potencialne težave, ki so se pojavile pri bolniku. Sklop je sestavljen iz sledečih domen:

P0 Potencialna težava

P1 Učinkovitost zdravljenja

P2 Neželen dogodek (Varnost zdravljenja)

P3 Stroški zdravljenja

P4 Drugo

Sklop dejavniki tveganja (ang. Risk factors) opisuje dejavnike tveganja, ki jim je bil izpostavljen bolnik in so lahko privedli do težave. Sklop je sestavljen iz sledečih domen:

E1 Predpisovanje - administrativna napaka

E2 Predpisovanje - izbira zdravila

E3 Predpisovanje - režim zdravljenja

E4 Predpisovanje - kombinacija zdravil

E5 Izdajanje

E6 Uporaba zdravila - namerna

E7 Uporaba zdravila - nenamerna

E8 Drugo

Sklop intervencije (ang. Interventions) opisuje intervencije, ki jih je storil farmacevt z namenom reševanja težav, povezanih z zdravili. Sklop je sestavljen iz sledečih domen:

I0 Brez intervencije

I1 Samostojna intervencija.

I2 Intervencija dogovorjena s predpisovalcem.

I3 Predlog intervencije, odločitev predpisovalca ni znana.

I4 Predlog intervencije, predpisovalec je ni sprejel.

I5 Druga intervencija.

Sklop izidi (ang. Outcomes) opisuje izide intervencij farmacevta. Sklop je sestavljen iz sledečih domen:

O0 Neznan izid

O1 Težava v celoti razrešena

O2 Težava deloma razrešena

O3 Težava ni razrešena

Članek, ki opisuje razvoj slovenske klasifikacije težav, povezanih z zdravili, je dostopen na tej povezavi.