logo_new_si

Raziskovalni programi

Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin (P1-0208, 2015-2021)

Vodja raziskovalnega programa: prof. dr. Stanislav Gobec

Dolgoročni cilj raziskovalnega programa je odkrivanje novih bioaktivnih majhnih molekul s potencialom za razvoj do učinkovin na pomembnih terapevtskih področjih ob uporabi kombinacije različnih farmacevtsko-kemijskih pristopov. V naslednjem obdobju se bo raziskovalni program osredotočil na odkrivanje in racionalno načrtovanje bioaktivnih molekul z delovanjem na validirane tarče, njihovo sintezo in biološko vrednotenje, z namenom odkrivanja spojin s protimikrobnim, protinevrodegenerativnim, imunomodulatornim in protirakavim delovanjem, ki so velikega pomena za zdravje ljudi zaradi naraščajoče rezistence bakterij in staranja prebivalstva. V okviru raziskovalnega programa bomo razvijali bioaktivne spojine, katerih tarče so udeležene v procesih prenosa informacij preko celičnih membran in znotrajceličnega signaliziranja, kot so npr. bakterijski in humani encimi, membranski, intracelularni in jedrni receptorji in ionski kanali. Uporabljali bomo moderne farmacevtsko-kemijske strategije, vključno z biomimetičnim pristopom in z načrtovanjem, ki išče navdih v naravnih produktih. Iskali bomo selektivne modulatorje izbranih tarč z učinkovinam podobnimi lastnostmi, načrtovali pa bomo tudi multiple ligande, ki delujejo na dve ali več izbranih tarč. Glavna področja raziskav predlaganih za naslednje programsko obdobje obsegajo (i) odkrivanje protibakterijskih učinkovin, katerih tarče so bakterijski encimi in človeški lektini (optimizacija predhodno odkritih MurA-F inhibitorjev, inhibitorjev D-Ala-D-Ala ligaze B, inhibitorjev aspartatne ligaze, inhibitorjev transpeptidazne in transglikozilazne domene penicilin-vezočih proteinov z vidika jakosti delovanja, fizikalno-kemijskih in ADMET lastnosti, odkrivanje inhibitorjev reduktaze enoil acil prenašalnega proteina (InhA), DNA giraze B in topoizomeraze IV (ParE), in odkrivanje antagonistov lektinov DC-SIGN and FimH), (ii) odkrivanje imunomodulatorjev, katerih tarče so imunoproteasom, NOD1, NOD2 in Tollu-podobni receptorji (TLR4, TLR7 in TLR8 agonisti in antagonisti), (iii) odkrivanje antinevrodegenerativnih spojin, ki se vežejo na napetostno odvisne natrijeve in kalijeve kanale in vplivajo na agregacijo beta amiloida, (iv) odkrivanje novih protirakavih spojin, katerih tarče so katepsin B, proteasom in pregnanski-X receptor, (v) toksikološki vidiki procesa odkrivanja učinkovin, ki vključujejo napovedovanje tvorbe reaktivnih metabolitov, njihovo določanje in identifikacijo endokrinih motilcev v različnih serijah spojin ter (vi) raziskave uporabe rastlinskih sekundarnih metabolitov pri odkrivanju novih učinkovin.