logo_new_si

Biomedicinska informatika I

Univerzitetni program Laboratorijska biomedicina, 1. stopnja, 2. semester (1. letnik)

Obseg: 5 ECTS, 30 ur predavanj, 15 ur seminarjev, 15 ur vaj

Nosilca predmeta:

prof. dr. Iztok Grabnar, mag. farm.

izr. prof. dr. Igor Locatelli, mag. farm.

Sodelujoči:

asist. dr. Nanča Čebron Lipovec, mag. farm. (koordinatorica vaj)

asist. dr. Janja Jazbar, mag. farm.

asist. Jurij Aguiar Zdovc. mag. farm.

Vsebina predmeta:

Predmet je sestavljen iz dveh delov:

- informatični: Študent se seznani z informacijskimi sistemi v farmaciji v širšem pomenu besede vključujoč: osnove računalništva, bibliografske, faktografske ter tekstovne podatkovne baze, zdravstveno informacijske sisteme doma in po svetu in legislativo, ki ureja področje farmacije.

- statistični: Študent se seznani z osnovnimi statističnimi in računalniškimi metodami pri vrednotenju rezultatov eksperimentalnega dela.

Pri tem obravnava:

- deskriptivno statistiko: populacija, vzorec, vrste spremenljivk, srednje vrednosti in mere razpršenosti, empirične in matematične razporeditve podatkov ter njihove grafične predstavitve.

- inferenčno statistiko: preizkušanje hipotez, parametrični ter neparametrični testi, korelacija in regresija, analiza variance, faktorska analiza.

Spletna učilnica: e-učilnica

Učbeniki in literatura:

A. Mrhar, S. Primožič, Statistične metode v farmaciji, SFD, 1983

Š. Adamič, Biostatistika, Medicinska fakulteta, 1988

S. Bolton, Pharmaceutical statistics, Practical and clinical applications, Marcel Dekker Inc., New York, 1997