logo_new_si

Uvod v farmacijo

Enoviti magistrski študij Farmacija, 2. semester

Obseg: 3 ECTS oz. 45 ur (15 ur predavanj, 30 ur seminarjev)

Nosilca predmeta:

prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.

prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm.

Sodelujoči:

izr. prof. dr. Igor Locatelli, mag. farm.

doc. dr. Nejc Horvat, mag. farm.

Cilji:

Predmet je osnovni strokovni predmet, ki študenta uvede v področje farmacije. Študentu predstavi zdravilo kot snovno, etično in ekonomsko kategorijo ter opredeli vlogo farmacije do posameznika in družbe skozi čas. 

Specifične kompetence, ki jih študent pridobi so:

- poznavanje vloge farmacevta in farmacevtske stroke,

- poznavanje zgodovine farmacije in sposobnost primerjave zdravljenja v posameznih obdobjih človeške zgodovine s sedanjostjo,

- poznavanje osnovnih načel farmacevtske etike,

- razumevanje osnovnih pravnih okvirov povezanih z zdravili.

Vsebina:

Zdravilo kot snovna, etična in ekonomska kategorija:

Opredelitev osnovnih pojmov na podlagi Zakona o zdravilih in z njim povezanih podzakonskih aktov (npr.: definicija zdravila in drugih izrazov,  dovoljenje za promet z zdravilom, povzetek temeljnih značilnosti zdravila ter navodilo za uporabo zdravila)

Farmacija v razmerju do posameznika in družbe:

Zgodovina farmacije s poudarkom na najpomembnejših osebnostih, historičnemu pregledu uporabe izbranih zdravilnih učinkovin, razvoju farmacevtskih oblik, lekarništva in farmacevtske industrije.

Vloga farmacevta v zdravstvu in v skrbi za pacienta skozi čas.

Farmacevtska etika in deontologija.   


Spletna učilnica: e-učilnica


Literatura:

1. Zakon o zdravilih. Ur.l. 2006 (31): 3217-3240.

2. Mušič D, Bohinc P. Poklic in študij farmacevta skozi stoletja.Farmacevtski vestnik 1990; 41: 77-88.

3. Kodeks lekarniške deontologije. Lekarništvo 1994; 2-3: 15-19.

4. Krbavčič A. Etični in strokovni standardi farmacevtov. Lekarništvo 1998; 1-2: 15-16.

5. Kodeks farmacevtske etike. Farmacevtski vestnik 2000; 51: 324-325.

6. Minarik F, Od staroslovanskega vraštva do sodobnega zdravila. Izbrana poglavja