logo_new_si

DNA – Gen za MTHFR, polimorfizem 1298 A>C

5,10-metilentetrahidrofolatna reduktaza (MTHFR) (E.C. 1.5.1.20) je eden izmed ključnih encimov v presnovni poti folata. Katalizira ireverzibilno redukcijo 5,10-metilen-tetrahidrofolata v 5-metil-tetrahidrofolat. Gen za MTHFR leži na kromosomu 1 (1p36.3) in je sestavljen iz 11-ih eksonov.

Polimorfizem 1298 A>C v eksonu 7 povzroči zamenjavo glutamata z alaninom v kodonu 429. Genotip 1298 CC ima ohranjene 60 % aktivnosti encima glede na normalni genotip 1298 AA. Genotip 1298 CC ali 1298 AC sam ne more povzročiti hiperhomocisteinemije. Nasprotno pa se zaradi sinergističnih učinkov hiperhomocisteinemija lahko pojavi pri istočasni prisotnosti ostalih polimorfizmov v genu za MTHFR, na primer že pri heterozigotih za 677C>T (DNA – Gen za MTHFR (polimorfizem 677C>T)). Smiselna je torej določitev obeh polimorfizmov istočasno. Hiperhomocisteinemija je dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja, tromboembolijo, preeklampsijo, okvaro nevralne cevi, volčje žrelo, migreno, depresijo in shizofrenijo. Pogostnost genotipa 1298 CC v evropski populaciji je približno 10 %.

Sinergističen učinek obeh polimorfizmov v genu za MTHFR (1298 A>C in 677C>T) pomembno zveča tveganje tudi za nastanek akutne limfatične levkemije, limfoma, raka debelega črevesa in drugih vrst raka. Genotipizacija obeh polimorfizmov je pomembna pri individualizaciji zdravljenja s 6-merkaptopurinom in metotreksatom.