logo_new_si

Izbrana poglavja fizikalne farmacije

Nosilca: S. Srčič - FFA, A. Kristl - FFA

Obseg: 5 kreditnih točk

Izobraževalni cilji:
Predmet poglobljeno seznanja z uporabo že prej znanih metod, ki se študentom predstavijo povezano in se uporabijo pri konkretnih, praktičnih primerih; po drugi strani pa gre za razširitev in dopolnitev osnovnega, že pridobljenega znanja. Študent se bo tako ukvarjal s karakterizacijo trdnih snovi kot posameznih delcev oziroma "bulk" faze. Prav tako se bo
študent ukvarjal s karakterizacijo snovi na molekularnem nivoju - kislinsko bazične lastnosti, topnost, hidro-lipofilne lastnosti idr. kot pomembnimi lastnostmi pri predformulaciji.
Predmet bo pojasnjeval katere lastnosti so pomembne za oblikovanje zdravilnega pripravka, njegovo izdelavo in končno za absorpcijo učinkovine ter njen učinek v organizmu. Rezultati takih analiz in raziskav pa so pomembni tudi za karakterizacijo vhodnih snovi, učinkovin ali pomožnih snovi, pri medprocesnih ali končnih kontrolah. Znanja torej niso namenjena le tehnološko delujočim strokovnjakom pri doseganju kakovosti, pač pa tudi v kontroli kakovosti.

Vsebina:
- Idealne, regularne in neidealne raztopine
- Različni pristopi za predvidevanje vodotopnosti
- Pomen hidro-lipofilnih lastnosti, logP
- logP pri predvidevanju vodotopnosti
- Določanje hidro-lipofilnih lastnosti spojin
- Lastnosti na nivoju delcev ( fizikalno kemijske , mehanske )
- Lastnosti na nivoju populacije delcev (gostote, poroznost, specifična površina,
adsorpcija plinov in vlage )

Študijska literatura:
1. Brittan H.G. Physical characterisation of pharmaceutical solids, Marcel Dekker Inc., New York, Basel, Hong Kong, 1995
2. Martin, Swarbrick, Cammarata, Physical Pharmacy, Lea & Febiger, Philadelphia, 1995

Obveznosti študenta: seminarska naloga in izpit