logo_new_si

Nacionalni projekti

Dinamični vidik vezave ligandov na proteine

Mnogi procesi, ki so bistveni za žive organizme, vključujejo vezavo ligandov na proteine, pri čemer ligandi preklapljajo proteine med različnimi funkcionalni stanji. Strukture kompleksov ligand-protein z atomsko ločljivostjo predstavljajo osnovo za razumevanje interakcij med ligandi in proteini. Vendar pa postaja jasno, da lahko na mehanizem vezave ligandov na prote...

01. maj 2017 - 30. april 2020 | 1.04 Naravoslovje/Kemija

DNK cepiva in peptidnih inhibitorji proti SARS-CoV-2

Pandemija Covid-19 predstavlja eno največjih groženj svetu v zadnjem stoletju tako za zdravstvo kot za vse segmente družbe od ekonomskih do socialnih. Kaže, da bo učinkovita in trajna rešitev le zdravilo, s katerim bi lahko preprečili virusno razmnoževanje, in predvsem cepivo, ki bi povzročilo dolgotrajno zaščito in s pomočjo katerega bi lahko zaustavi...

01. oktober 2020 - 30. september 2022 | 4.06.02 Biotehnika / Biotehnologija / Bioinženirstvo

Izbor in priprava dosjeja potencialno nevrotoksične kemikalije z uporabo in-silico metod za namen izvajanja evropske kemijske zakonodaje REACH

Projekt je usmerjen v iskanje nevrotoksičnih spojin v skupini kemikalij, ki se uporabljajo v industriji v velikih količinah, z uporabo metod in silico. Razdeljen je v štiri glavne naloge: postavitev nabora kemikalij, ureditev njihovega toksikološkega profila, izbor kandidatov (enega do pet) s pregledom in primerjavo obstoječih podatkov in predstavitev ...

01. november 2019 - 31. oktober 2020 | 1.04.02 Naravoslovje / Kemija / Strukturna kemija

Uporaba malega proteina bakteriofaga v boju proti razvoju odpornosti proti antibiotikom pri bakteriji Staphylococcus aureus

Razvoj odpornosti proti antibiotikom med bakterijami je posledica prekomerne uporabe antibiotikov za zdravljenje infekcij. Uspešno zdravljenje bakterjskih infekcij je resno ogroženo zaradi neučinkovitega razvoja novih proti-mikrobnih učinkovin. V zednjih trideset letih ni na tržišču novih razredov antibiotikov. Posledično, nujno potrebujemo nove pristo...

01. julij 2019 - 31. december 2022 | 4.06.04 Biotehnika/Biotehnologija/Mikrobna biotehnologija

Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F

Učinkovitost konvencionalnih terapevtskih možnosti, vključno s kemoterapijo in radioterapijo, je omejena, saj tumorske celice postanejo med sistemskim zdravljenjem odporne na zdravila. Poleg tega so konvencionalna zdravila neučinkovita proti rakavim matičnim celicam, ki predstavljajo speči rezervoar celic, ki lahko povzročijo ponovitev tumorja. Imunoterapija raka la...

01. julij 2019 - 30. junij 2022 | 4.06 Biotehnika / Biotehnologija

Selektivna ekstrakcija molekul z visoko vrednostjo za sektor specialnih kemikalij iz ostankov predelave lesa

Gozdno lesi sektor, zlasti industrija celuloze in papirja, pri primarni predelavi lesa proizvaja velike količine lubja. Samo v letu 2017 je evropska industrija celuloze in papirja porabila skoraj 149 milijonov kubičnih metrov lesa. Lubje zmanjšuje kakovost lesnih izdelkov in se zato odstranjuje ter v glavnem uporablja za proizvodnjo energije z izgorevanjem. V...

01. julij 2019 - 30. junij 2022 | 4.01.02 Biotehnika / Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo / Lesarstvo

Atlas proteinskih interakcij za napovedovanje genskih variacij povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni

Računsko intenzivne metode in aplikacije je izjemno propulzivno znanstveno področje, na katerem z uporabo superračunalnikov in računalniških gruč rešujemo najzahtevnejše računske probleme pri teoretskih in aplikativnih raziskavah v naravoslovnih in tehničnih znanostih. Ukvarjamo se z reševanjem vrste problemov, kot so npr. struktura in di...

01. julij 2019 - 06. januar 2022 | 1.07 Naravoslovje / Računalniško intenzivne metode in aplikacije

Strukturni vpogled v mehanizem tvorbe površine bakterije Clostridium difficile

Celična stena po Gramu pozitivnih bakterij je sestavljena iz proteinov in peptidoglikana z izraščajočimi sekundarnimi polisaharidi, ki se med različni vrstami razlikujejo v kemijski sestavi in strukturi. Sekundarni polisaharidi celične stene so kovalentno pritrjeni na peptidoglikan in lahko predstavljajo več kot polovico mase celične stene. Tvorijo gosto mrež...

01. julij 2019 - 30. junij 2023 | 1.05 Naravoslovje/Biokemija in molekularna biologija

Biotehnološki potencial izbranih mikroorganizmov iz Sečoveljskih solin za uporabo v kozmetičnih izdelkih

Modra rast (en. Blue Growth, BG) in trajnostna modra strategija, ki vključujeta tudi morsko (modro) biotehnologijo (MBT), sta dolgoročni strategiji, ki naj bi okrepili trajnostni razvoj. Svetovno tržišče za področje MBT naj bi leta 2025 doseglo 5.5 milijard €, pri čemer velja Evropa za območje z visokim potencialom zaradi večinoma še neodkritih mo...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 4.06 Biotehnika / Biotehnologija

Kvantitativna spektroskopija sipajoče svetlobe kot procesno analizna tehnologija v farmacevtski proizvodnji

Zajem in modeliranje sipanja in absorpcije svetlobe omogočata sočasno in povsem deterministično ovrednotenje kemične sestave, faznega deleža in morfologije delcev heterogenih disperznih sistemov, ki so v jedru številnih farmacevtskih proizvodnih procesov. Tovrstne meritve so okolju prijazne, neuničujoče in hitre. V projektu razvita metodologija bi revoluciona...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 2.06 Tehnika / Sistemi in kibernetika