logo_si

Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje za študijsko leto 2016/17

Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje za štud. l. 2016/17: ›   Industrijska farmacija in
›   Laboratorijska biomedicina Rok za prijavo je 10. september 2016.

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kandidati za vpis se prijavijo v eVŠ na dva načina:

1) Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
Kandidati najkasneje do 10. 9. 2016 izpolnijo prijavo in jo oddajo z elektronskim podpisom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom za MAGISTRSKI ŠTUDIJ, po pošti priporočeno poslati priloge* k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v študentskem referatu (UL FFA, Aškerčeva cesta 9, Ljubljana, dvoriščna stavba).

2) Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):
Kandidati najkasneje do 10. 9. 2016 izpolnijo prijavo, pošljejo  elektronsko v eVŠ, jo natisnejo, podpišejo in jo skupaj  s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom za MAGISTRSKI ŠTUDIJ, po pošti priporočeno poslati priloge* k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v študentskem referatu (UL FFA, Aškerčeva cesta 9, Ljubljana, dvoriščna stavba).

Tehnična pomoč za vprašanja povezana z izpolnjevanjem prijave: evs-prijave.mizs(at)gov.si oz. 01/478 46 59 (vsak delavnik od 9h do 16h).

K prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge*:
  •  overjena kopija diplomske listine (velja za diplomante, ki so študij zaključili na drugih visokošolskih zavodih),- overjena kopija priloge k diplomi ali potrdila o opravljenih izpitih in vajah s povprečno oceno in potrdilom o končni oceni diplomskega izpita (velja za diplomante, ki so študij zaključili na drugih visokošolskih zavodih),
  • diplomanti Fakultete za farmacijo pošljejo samo kopijo diplomske listine ali potrdila o zaključku študija,
  • potrdilo o opravljenih dodatnih obveznostih (velja samo za kandidate, ki so morali pred vpisom opraviti dodatne obveznosti),
  • *potrdilo o opravljenem preizkusu iz slovenskega jezika na ravni skupnega evropskega jezikovnega okvira - B2 – glej besedilo v nadaljevanju.
*Za vpis v magistrski študijski program Industrijska farmacija in Laboratorijska biomedicina mora kandidat opraviti izpit iz slovenščine na ravni B2. Izpita iz slovenščine ni potrebno opraviti, če ima kandidat:
- zaključeno osnovno ali srednjo šolo v Republiki Sloveniji,
- zaključeno osnovno šolo ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom,
- je diplomant visokošolskega zavoda v Republiki Sloveniji (s potrdilom, da je bil program v slovenščini).

Informativni dan bo v sredo, 25. maja 2016, ob 15:00 uri v predavalnici P1 (Aškerčeva cesta 7, Ljubljana) v pritličju UL FFA.

Prijava in izbor kandidatov

Za vpis v študijske programe druge stopnje se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno najmanj prvo stopnjo izobrazbe, ki jo določa Zakon o visokem šolstvu, oziroma enakovredno ali višjo, pridobljeno po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini.

Vpisni pogoji za vpis na magistrski študijski program:
- Industrijska farmacija in
- Laboratorijska biomedicina Kadar mora kandidat zaradi različnosti strokovnega področja opravljene izobrazbe v primerjavi s programom, na katerega se prijavlja, opraviti dodatne izpite, kandidate posebej opozarjamo, da je treba te izpite opraviti pred vpisom v študijski program.

Kandidati bodo o izboru obveščeni po pošti, do 20.9.2016.

Šolnine

Šolnine plačajo tujci, ki niso državljani držav članic EU in Republika Slovenija z njimi nima sklenjenih sporazumov o oprostitvi šolnin, ter vsi, ki že imajo predhodno pridobljeno stopnjo izobrazbe, ki je po veljavnem Zakonu o visokem šolstvu enakovredna izobrazbi, ki se jo pridobi po zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje.

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, so hkrati s prijavo oddali tudi zahtevo za priznanje tujega izobraževanja, s katerim dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh.

Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/17

Študijski program - redni študij Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in EU Število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva
INDUSTRIJSKA FARMACIJA          40           1
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA          40           1