logo_si

Novo- Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje za študijsko leto 2020/21

Objavljamo razpis za vpis v naslednja magistrska študijska programa 2. stopnje za študijsko leto 2020/21:

- Industrijska farmacija in 
- Laboratorijska biomedicina 

Vpisni pogoji za študijsko leto 2020/21 so dostopni na naslednji povezavi:
https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/razpis-po-clanicah-UL

Rok za prijavo

Rok za oddajo prijave je 10. september 2020.

Kandidati za vpis se prijavijo v eVŠ na dva načina:

1) Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI računom
Kandidati najkasneje do 10. 9. 2020 izpolnijo prijavo in jo oddajo z elektronskim podpisom v eVŠ.  Po elektronski pošti referat@ffa.uni-lj.si morajo obvezno poslati tudi priloge k prijavi (naveden mora biti tudi sklic na številko prijave in ime študijskega programa).

Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v študentskem referatu (UL FFA, Aškerčeva cesta 9, Ljubljana, dvoriščna stavba, visoko pritličje desno), najpozneje do petka, 11. 9. 2020 do 12.00 ure (ne glede na način dostave). 

2) Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom): 
Kandidati najkasneje do 10. 9. 2020 izpolnijo prijavo, pošljejo  elektronsko v eVŠ ter po elektronski pošti: referat@ffa.uni-lj.si obvezno pošljejo priloge k prijavi (naveden mora biti tudi sklic na številko prijave in ime študijskega programa).

Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v študentskem referatu (UL FFA, Aškerčeva cesta 9, Ljubljana, dvoriščna stavba, visoko pritličje desno), najpozneje do petka, 11. 9. 2020 do 12.00 ure (ne glede na način dostave). 

*K prijavi je potrebno priložiti naslednje *priloge:
- sken diplomske listine (velja za diplomante, ki so študij zaključili na drugih 
  visokošolskih zavodih),
- sken priloge k diplomi ali potrdila o opravljenih izpitih in vajah s 
  povprečno oceno in potrdilom o končni oceni diplomskega izpita (velja za 
  diplomante, ki so študij zaključili na drugih visokošolskih zavodih),
- diplomanti Fakultete za farmacijo pošljejo samo kopijo diplomske listine ali potrdila o 
  zaključku študija,
- potrdilo o opravljenih dodatnih obveznostih (velja samo za kandidate, ki so morali 
  pred vpisom opraviti dodatne obveznosti),
- *potrdilo o opravljenem preizkusu iz slovenskega jezika na ravni     
  skupnega evropskega jezikovnega okvira - B2 – glej besedilo v nadaljevanju.

*Za vpis v magistrski študijski program Industrijska farmacija in Laboratorijska biomedicina mora kandidat opraviti izpit iz slovenščine na ravni B2. Izpita iz slovenščine ni potrebno opraviti, če ima kandidat:
- zaključeno osnovno ali srednjo šolo v Republiki Sloveniji, 
- zaključeno osnovno šolo ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom,
- je diplomant visokošolskega zavoda v Republiki Sloveniji.


Prijava in izbor kandidatov

Za vpis v študijske programe druge stopnje se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno najmanj prvo stopnjo izobrazbe, ki jo določa Zakon o visokem šolstvu, oziroma enakovredno ali višjo, pridobljeno po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini.

Kandidate, ki morajo zaradi različnosti strokovnega področja opravljene izobrazbe v primerjavi s programom na katerega se prijavljajo, opraviti dodatne izpite, opozarjamo, da morajo dodatne izpite opraviti pred vpisom v študijski program (t.j. do 10. 9.)

Kandidati bodo o izboru obveščeni po pošti, do 21. 9. 2020.


Kandidati s tujimi listinami izobraževanja

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, so hkrati s prijavo oddali tudi zahtevo za priznanje tujega izobraževanja, s katerim dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev. V postopkih bodo obravnavane zgolj vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki.

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja:
- sken / fotografija diplomske listine (vseh strani listine)
- sken / fotografija priloge k diplomi ali druga dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja in prevod v slovenski jezik
- sken / fotografija lastnoročno podpisanega (kandidatov podpis) kronološkega opisa dosedanjega izobraževanja v tujini.


Rok za izdajo odločbe oziroma sklepa o priznavanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, štev. 87/2011, 97/2011 popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge.


Kontakt za podporo prijaviteljem

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90


Število vpisnih mest

Študijski program - redni študij Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in EU   Število vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva
INDUSTRIJSKA FARMACIJA  40  1
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA          40  1

 

Informativni dan

Informativni dan bo v sredo, 10. junija 2020, ob 14:00 v predavalnici P1 (Aškerčeva cesta 7, Ljubljana) v pritličju UL FFA. 


Šolnine

Šolnine so objavljene v Ceniku za storitev za študente. Šolnino plačajo kandidati, ki niso državljani držav članic EU in Republika Slovenija z njimi nima sklenjenih sporazumov o oprostitvi šolnin, ter vsi, ki že imajo predhodno pridobljeno stopnjo izobrazbe, ki je po veljavnem Zakonu o visokem šolstvu enakovredna izobrazbi, ki se jo pridobi po zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje.


Študentski referat Fakultete za farmacijo