logo_si

Novo obvestilo: Vpisi v višje letnike in ponovni vpisi v letnik v študijskem letu 2018/19 - od 3. do 28. 9. 2018

Študente obveščamo, da bo vpisno obdobje za vpis v višje letnike in ponovni vpis v letnik v študijskem letu 2018/19 za študijske programe prve in druge stopnje: EMŠ FARMACIJA, UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, UN KOZMETOLOGIJA, MAGISTRSKI ŠTUDIJ INDUSTRIJSKA FARMACIJA in MAGISTRSKI ŠTUDIJ LABORATORIJSKA BIOMEDICINA trajalo od ponedeljka, 3. septembra do petka, 28. septembra 2018.
Vpisi bodo potekali elektronsko preko sistema VIS.

Študente obveščamo, da takoj, ko izpolnijo vpisne pogoje za vpis v višji letnik, v sistemu VIS izpolnijo vpisni list po navodilih in pošljejo celotno vpisno dokumentacijo na naslov fakultete. Pred vpisom morate imeti poravnane vse finančne obveznosti. Račun za plačilo vpisnine boste prejeli ob aktiviranju vpisnega lista po e-pošti in v sistemu VIS – Moji podatki – Moje finance. Potrdilo o plačilu vpisnine obvezno pošljite v vpisni dokumentaciji.

PREDMETNIK ZA ŠTUD. L. 2018/19 in izbirni predmeti:

Študenti, ki so izbirni/e predmet/e že vpisali preko spletne učilnice, bodo ob vpisu v višji letnik v štud. l. 2018/19 izbrani/e predmet/e že imeli dodan v e-indeks in ga v predmetniku ob izpolnitvi vpisnega lista, ni potrebno izbrati.

Študenti, ki preko spletne učilnice niso izbrali izbirnega/ih predmeta/ov, ali niso bili razporejeni pri nobenem od izbranih predmetov,imajo možnost izbire med predmeti, kjer so še mesta (glej predmetnik v nadaljevanju).

V štud. l. 2018/19 se bodo le v angleškem jeziku izvajali naslednji izbirni predmeti:
- Kozmetologija,
- Prehranska dopolnila,
- Psihotropne snovi in zloraba zdravil,
- Raziskovalne metode v socialni farmaciji,
- Biofarmacevtsko vrednotenje farmacevtskih oblik in
- Biomedicinska genetika.

 

PREDMETNIK ZA VPIS V PAPIRNATI INDEKS ŠTUD.L. 2018/19 (izpolnijo le študenti, ki še imajo papirnati indeks).
Predavanja, vaje in seminarje vpišete v indeks ločeno za zimski in letni semester:

Predmetnik in prosta mesta pri izbirnih predmetih 

 

PONAVLJANJE LETNIKA - navodilo:

Študenti, ki izpolnijo pogoj za ponovni vpis v letnik, 30 ECTS, morajo takoj na e-naslov: vpis.ponovno@ffa.uni-lj.si poslati e-sporočilo s podatki: ime in priimek, vpisna številka in študijski program ter letnik, ki ga bodo ponavljali v štud. l. 2018/19. Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, v primeru, da izpolnjuje pogoje določene s študijskim programom, in da ni že izgubil letnika zaradi zamenjave študijskega programa.

Po prejemu e-sporočila vam bomo v sistemu VIS dovolili ponovni vpis, vpisni list izpolnite po navodilih, v papirnati indeks (v kolikor ste ga še prejeli) vpišite celoten predmetnik letnika ter celotno vpisno dokumentacijo (vpisni list, indeks, študentsko izkaznico in potrdilo o plačilu vpisnine) pošljite na naslov Fakultete za farmacijo.

IZPOLNITEV VPISNEGA LISTA V SISTEMU VIS - NAVODILO:

-  Po vstopu v sistem VIS v meniju na levi strani izberete VPISNI LIST / VPIS.
-  Po vnosu vseh podatkov potrdite vnos z gumbom POTRDI.
- Vsi vneseni podatki se vam izpišejo za ponovni pregled in v kolikor so podatki točni, še enkrat izberite gumb POTRDI.
-  V meniju nato izberite VPISNI LIST / TISKANJE. Natisnjen vpisni list nato preglejte in podpišite.

Vpisni list v sistemu lahko izpolnite le enkrat ter potrdite vnos podatkov, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno.

V kolikor želite prejemati SMS sporočila za rezultate izpitov, v sistemu v rubriki Moji podatki / Moji osebni podatki / Drugi podatki za stik v okencu izberete možnost »Želim prejemati SMS obvestila«. Če SMS obvestil ne želite prejemati, pustite okence prazno. Naročanje na SMS ni obvezno. Cena SMS obveščanja za štud. l. 2018/19 znaša 5 evrov.

Obveščamo vas, da v času vpisov preko sistema ne naročate potrdil o vpisu.

Ob izpolnitvi vpisnega lista, če anketo še niste izpolnili, izpolnite tudi anketo za predmete, ki ste jih poslušali v štud. l. 2017/18.

Poleg vpisnega lista v sistemu, morate izpolniti tudi papirnati indeks (ne velja za gen. 2016/17 – 1. letnik) in vpisati predmetnik za štud. l. 2017/18, ki je v prilogi tega obvestila.

CELOTNO VPISNO DOKUMENTACIJO ZA VPIS:
- izpolnjen in podpisan vpisni list,
- študentsko izkaznico,
- potrdilo o plačilu vpisnine in
- izpolnjen papirnati indeks (ne velja za gen. od vpisa v 1. let. 2016/17 dalje).

morate poslati priporočeno po pošti na naslov: FAKULTETA ZA FARMACIJO UNIVERZA V LJUBLJANI, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: ZA VPIS.

V kolikor potrebujete, pošljite v vpisni dokumentacija še obvestilo, da vam pošljemo obrazec »Vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice«. Po prejemu v obrazec vpišite še Podatke o relaciji prevoza.

Po prejemu vpisne dokumentacije bo študentski referat preveril izpolnjevanje vpisnih pogojev in potrdil vpisni list. Po pošti boste prejeli vse dokumente, ki ste jih priložili za vpis ter tudi potrdila o vpisu (5 kom). V kolikor potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih in vajah, le to napišite in boste potrdilo prejeli v vpisni dokumentaciji.

Ob prejemu dokumentacije z naslova fakultete, preverite v sistemu VIS, če je vpis v vaši aplikaciji izveden.
V kolikor boste imeli težave z vpisom kljub izpolnitvi pogojev, se obrnite na študentski referat.


KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKO PODROČJE UL FFA

V mesecu septembru 2018 bosta seji Komisije za študijsko področje:

- v četrtek, 13. septembra 2018. Rok za oddajo vlog je petek, 7. september 2018 (do 24.00 ure preko sistema VIS). Podpisana vloga z dokazili pa mora biti oddana najpozneje do ponedeljka, 10. septembra 2018 do 10.00 ure v študentskem referatu FFA (ne glede na način dostave). Na komisiji bodo obravnavane tudi vloge za vpis na magistrski študijski program Industrijska farmacija in Laboratorijska biomedicina. Vloge za izjemni vpis bodo študenti oddali na sejo Komisije za študijsko področje, ki bo 21. 9. 2018.
Vloge oddane le preko sistema na komisiji ne bodo obravnavane.

- v petek, 21. septembra 2018. Vloge študenti oddajo preko sistema VIS, od 10. 9. 2018 do 17. 9. 2018 do 24:00. Podpisana vloga z dokazili pa mora biti oddana (z dokazili tudi v tiskani obliki) najpozneje do torka, 18. septembra 2018 do 10.00 ure v študentskem referatu FFA (ne glede na način dostave). Na komisiji 21. 9. 2017 se bodo obravnavale vloge za izjemni vpis v višji letnik.

Vpisi po sklepu Komisije za študijsko področje z dne 21. septembra 2018 bodo potekali do petka, 28. septembra 2018.


ŠTUDIJSKI RED FFA (9. člen)

Študent napreduje v višji letnik, če izpolni pogoje, določene s študijskim programom. Pogoji za napredovanje so objavljeni tudi v seznamu predavanj za tekoče študijsko leto.

Komisija za študijsko področje lahko skladno z določbami tega pravilnika in Statuta UL dovoli napredovanje tudi v primeru, ko študent ni zadostil vsem zahtevanim pogojem, če ugotovi, da za to obstajajo upravičeni in izkazani razlogi, ki so v vzročni zvezi z neizpolnitvijo obveznosti. Komisija pri določitvi upošteva tudi dosežen uspeh študenta pri opravljenih študijskih obveznostih in možnosti, da bo kandidat višji letnik ob manjkajočih obveznosti opravil v rednem roku.

Napredovanje v višji letnik po 2. odstavku tega člena lahko dovoli pod naslednjimi temeljnimi pogoji:
- da je imel študent v tekočem študijskem letu status študenta,
- da ima študent opravljene vse študijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k manjkajočem zaključnem izpitu ali kolokviju,
- da mu manjka 12 ECTS od predpisanega števila za redni prehod v višji letnik in ima zbranih najmanj 40 ECTS tekočega letnika,
- da so manjkajoče obveznosti iz tekočega letnika,
- da bonusa izjemnega vpisa še ni izkoristil.

Drugo izjemno napredovanje lahko dovoli le zaradi izjemno hudih in resnih motenj, ki so vsebinsko in časovno v neposredni zvezi z možnostjo opravljanja študijskih obveznosti študenta (daljše hospitalizacije, res hude kronične bolezni, izjemno težke socialne razmere) ali v primeru, da gre za študenta s statusom športnika, umetnika oziroma študenta s posebnimi potrebami ali ko gre za mirovanje pravic po določbah statuta.

Sklep komisije se izda pisno. Študent se lahko na sklep komisije pritoži na senat FFA. Odločitev senata je dokončna.


Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!

 

Tanja Kadunc                                                                        prof. dr. Marko Anderluh
Vodja študentskega referata                                            Prodekan za študijsko področje

 

Prilogi:
Predmetnik
- Pogoji za napredovanje v višji letnik ali ponavljanje v štud. l 2018/19