logo_si

Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje za študijsko leto 2017/18

›   Industrijska farmacija in
›   Laboratorijska biomedicina

Rok za prijavo je 10. september 2017
.

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kandidati za vpis se prijavijo v eVŠ na dva načina:

1) Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
Kandidati najkasneje do 10. 9. 2017 izpolnijo prijavo in jo oddajo z elektronskim podpisom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom za MAGISTRSKI ŠTUDIJ, po pošti priporočeno poslati priloge* k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v študentskem referatu (UL FFA, Aškerčeva cesta 9, Ljubljana, dvoriščna stavba, visoko pritličje desno), najpozneje do ponedeljka, 11. 9. 2017 do 10. ure (ne glede na način dostave).
2) Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):
Kandidati najkasneje do 10. 9. 2017 izpolnijo prijavo, pošljejo elektronsko v eVŠ, jo natisnejo, podpišejo in jo skupaj s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom za MAGISTRSKI ŠTUDIJ, najpozneje do ponedeljka, 11. 9. 2017 do 10. ure (ne glede na način dostave). Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v študentskem referatu (UL FFA, Aškerčeva cesta 9, Ljubljana, dvoriščna stavba).

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani.

OPOZORILO:
V postopkih bodo obravnavane in upoštevane zgolj prijave/ vloge za priznanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki (elektronska vloga, oddana z digitalnim potrdilom, elektronska vloga brez digitalnega podpisa pa le, če je oddana tudi v papirni obliki z lastnoročnim podpisom prijavitelja).

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

K prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge*:

  •  overjena kopija diplomske listine (velja za diplomante, ki so študij zaključili na drugih visokošolskih zavodih),
  • overjena kopija priloge k diplomi ali potrdila o opravljenih izpitih in vajah s povprečno oceno in potrdilom o končni oceni diplomskega izpita (velja za diplomante, ki so študij zaključili na drugih visokošolskih zavodih),
  • diplomanti Fakultete za farmacijo pošljejo samo kopijo diplomske listine ali potrdila o zaključku študija,
  • potrdilo o opravljenih dodatnih obveznostih (velja samo za kandidate, ki so morali pred vpisom opraviti dodatne obveznosti),
  • *potrdilo o opravljenem preizkusu iz slovenskega jezika na ravni skupnega evropskega jezikovnega okvira - B2 – glej besedilo v nadaljevanju.
*  Za vpis v magistrski študijski program Industrijska farmacija in Laboratorijska biomedicina mora kandidat opraviti izpit iz slovenščine na ravni B2. Izpita iz slovenščine ni potrebno opraviti, če ima kandidat:

- zaključeno osnovno ali srednjo šolo v Republiki Sloveniji,
- zaključeno osnovno šolo ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom,
- je diplomant visokošolskega zavoda v Republiki Sloveniji (s potrdilom, da je bil program v slovenščini).

Informativni dan bo v torek, 9. maja 2017, ob 15:00 uri v predavalnici P1 (Aškerčeva cesta 7, Ljubljana) v pritličju UL FFA.

Prijava in izbor kandidatov
Za vpis v študijske programe druge stopnje se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno najmanj prvo stopnjo izobrazbe, ki jo določa Zakon o visokem šolstvu, oziroma enakovredno ali višjo, pridobljeno po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini.

Vpisni pogoji za vpis na magistrski študijski program:
- Industrijska farmacija in
- Laboratorijska biomedicina
Kadar mora kandidat zaradi različnosti strokovnega področja opravljene izobrazbe v primerjavi s programom, na katerega se prijavlja, opraviti dodatne izpite, kandidate posebej opozarjamo, da je treba te izpite opraviti pred vpisom v študijski program.

Kandidati bodo o izboru obveščeni po pošti, do 20.9.2017.

Šolnine
Šolnine plačajo tujci, ki niso državljani držav članic EU in Republika Slovenija z njimi nima sklenjenih sporazumov o oprostitvi šolnin, ter vsi, ki že imajo predhodno pridobljeno stopnjo izobrazbe, ki je po veljavnem Zakonu o visokem šolstvu enakovredna izobrazbi, ki se jo pridobi po zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje.

Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/18

 

Študijski program
redni študij 
Število vpisnih mest za državljane
Republike Slovenije in EU
Število vpisnih mest za tujce
in Slovence brez slovenskega državljanstva 
INDUSTRIJSKA FARMACIJA    40 1
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA    40 1Razpis in navodilo - informacije na spletni strani UL