logo_si

Objava prostega delovnega mesta: VODJA FINANČNO - RAČUNOVODSKE SLUŽBE VII/2 – m/ž

OBJAVA  PROSTEGA  DELOVNEGA  MESTA 
NA UNIVERZI V LJUBLJANI, FAKULTETI ZA FARMACIJO Razpisano delovno mesto:  VODJA FINANČNO-
RAČUNOVODSKE SLUŽBE VII/2   –  m/ž 
Šifra DM:  J017916
Organizacijska enota delovnega mesta:  Tajništvo fakultete/Finančno-računovodska služba 

Pogoji za opravljanje dela


1.     Zahtevana izobrazba:  7. raven – visokošolska univerzitetna (prejšnja) oz. magistrska (2. Bolonjska stopnja) oz. specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri 

2.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 
      - primerne vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- znanja za uporabo računalniških programov, 
- poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ, 
- 5 leta ustreznih delovnih izkušenj.

3.    Poskusno delo:  3 mesece


Kratek opis dela in nalog:   
- organiziranje, razporejanje in vodenje dela na področju nabavnega in finančno-računovodskega poslovanja,
- pripravljanje dokumentov delovnega področja (kontni načrt, finančni načrt, uresničevanje finančnega načrta, sodelovanje pri izdelavi programa dela, programa nabeve,…),
- izdelava zaključnega računa in drugih finančno računovodskih poročil,
- vodenje in organiziranje finančnega poslovanja na področju raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti v okviru zavoda,
- opravljanje nalog po navodilih revizorske službe univerze,
- skrb za razvoj delovnega področja in permanentno izobraževanje,
- spremljanje informacij in novosti s svojega delovnega področja,
- vodenje področja javnih naročil s finančno računovodskega vidika,
- vodenje, usklajevanje in nadzor dela področnih vodij,
- sodelovanje in usklajevanje nalog z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,
- izvrševanje sklepov organov univerze oz. članice,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu tajnika članice.


6. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas s polnim delovnim časom. 

7. Rok za prijavo:  do 17. 9. 2023

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.   

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si

Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. 

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 


8.  Kontaktna oseba:
      Ime in priimek: Milena Petek
      Telefonska številka:  4769-693
      E-mail: milena.petek@ffa.uni-lj.si