logo_si

Objava prostega delovnega mesta: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 – m/ž

OBJAVA  PROSTEGA  DELOVNEGA  MESTA 
NA UNIVERZI V LJUBLJANI, FAKULTETI ZA FARMACIJO 


Razpisano delovno mesto: 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1  –  m/ž 
Šifra DM:  J017100
Organizacijska enota delovnega mesta:  Tajništvo fakultete/Finančno-računovodska služba 

Pogoji za opravljanje dela

1.     Zahtevana izobrazba:  

- specializacija po višješolski izobrazbi(prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri
- visokošolska strokovna izobrazba(prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri
- visoka strokovna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri


2.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 
- aktivno znanje enega tujega jezika, 
- znanja za uporabo računalniških programov, 
- komunikativnost, 
- organizacijske sposobnosti,
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

3.    Poskusno delo:  3 mesece

Kratek opis dela in nalog:   
- samostojno usklajevanje virov in sredstev v finančnem knjigovodstvu,
- zbiranje in pripravljanje podatkov za izdelavo analiz poslovanja, 
- zbiranje in izdelovanje raznih obračunov, 
- skrb za pravilen in pravočasen tok informacij in dokumentacije, 
- sodelovanje pri finančnem načrtovanju, 
- operativno izvajanje postopkov javnega naročanja,
- kontiranje knjigovodskih listin,
- obračun plač in honorarjev,
- izstavljanje računov in vodenje saldokontov kupcev,
- vodenje registra osnovnih sredstev,
- vodenje analitičnih evidenc po stroškovnih mestih,
- obračun DDV,
- izdelava raznih poročil,
- druga dela, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta, po nalogu nadrejenega. 

6. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas s polnim delovnim časom. 

7. Rok za prijavo:  do 27. 9. 2023

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.   

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 

Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. 

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 


8.  Kontaktna oseba:
      Ime in priimek: Milena Petek
      Telefonska številka:  01 4769 693
      E-mail: milena.petek@ffa.uni-lj.si