logo_new_si

Javna objava prostega delovnega mesta: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 – m/ž

OBJAVA  PROSTEGA  DELOVNEGA  MESTA 
NA UNIVERZI V LJUBLJANI, FAKULTETI ZA FARMACIJO 


Razpisano delovno mesto: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2  –  m/ž 
Šifra DM:  J017903
Organizacijska enota delovnega mesta:  Tajništvo fakultete 

Pogoji za opravljanje dela

1. Zahtevana izobrazba:  7. raven – visokošolska univerzitetna (prejšnja) oz. magistrska (2. Bolonjska stopnja) oz. specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne ali druge družboslovne smeri. 

2.  Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 
- poznavanje predpisov področja,
- znanja za uporabo računalniških programov, 
- aktivno znanje enega svetovnega jezika,
- komunikativnost,
- organizacijske sposobnosti,
- 5 let ustreznih delovnih izkušenj.

3. Poskusno delo:  3 mesece

Kratek opis dela in nalog:   


- sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice, 
- samostojno vodenje zadev različnih področij, 
- sodelovanje pri delu organov članice in univerze, 
- sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika, 
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu tajnika.

Podrobnejši opis dela in nalog:

- priprava osnutkov stališč, strokovnih gradiv, analiz, predlogov, sprememb in dopolnitev predpisov po navodilu tajnika, 
- koordiniranje priprave gradiv za senat s strokovnimi službami in vodstvom, priprava zapisnika in sklepov Senata UL FFA, 
- nadomeščanje tajnika v primeru odsotnosti le-tega, 
- sodelovanje z izvajalci, sodelovanje s pristojnimi organi v zvezi z investicijami, prostorskimi akti in urejanjem lastništva nepremičnin, 
- pregled in priprava pogodb ter druge pravne dokumentacije s področja civilnega, gospodarskega, nepremičninskega, delovnega prava in prava za varstvo osebnih podatkov, 
- priprava in sodelovanje pri pripravi predpisov in pravilnikov, 
- pomoč pri postopkih javnega naročanja, 
- pravno svetovanje in podpora sektorjem na področju civilnega, gospodarskega, delovnega prava in varstva osebnih podatkov, 
- priprava dokumentacije za potrebe odločanja organov, 
- izvrševanje sprejetih sklepov organov 


4. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. 

5. Rok za prijavo: do 15.3.2024

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.   

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 

Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. 

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 


6. Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Mateja Pavlič
Telefonska številka: 01 47 69 696
E-mail: mateja.pavlic@ffa.uni-lj.si