logo_new_si

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUD. L. 2023/24

> magistrski študijski program INDUSTRIJSKA FARMACIJA: redni in izredni študij
> magistrski študijski program LABORATORIJSKA BIOMEDICINA: redni študij
> razpis za vpis 2023/24 (https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/razpis-po-clanicah-UL-2023)INFORMATIVNI DAN:

> petek: 19. 5. 2023 ob 15.00 (predavalnica P1, pritličje).
> več informacij: https://www.ffa.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/obvestila/informativni-dan-za-drugostopenjske-programe-fakultete-za-farmacijo-2023

1) PRIJAVA ZA VPIS

Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se prijavljajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani.

Rok za oddajo prijave z dokazili – za REDNI ŠTUDIJ je 10. 9. 2023.

Rok za oddajo prijave z dokazili – za IZREDNI ŠTUDIJ – ZA ŠTUDIJSKI PROGRAM INDUSTRIJSKA FARMACIJA je 1. 9. 2023.

OPOZORILO:
Upoštevane in obravnavane bodo zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki.

Prijavo za vpis kandidati oddajo z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico), bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS , ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Podpora pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC) e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 20 02 (ponedeljek–petek: 8.00–22.00)
tel. za klice iz tujine: + 386 1 478 85 90

Kandidati dostopajo do eVŠ sistema skladno z navodili, objavljenimi na povezavi: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo.

Članice UL kandidate o postopkih izbire in vpisa obveščajo v skladu s svojimi pravili po klasični ali elektronski pošti.


2) ŠTEVILO VPISNIH MEST:

> magistrski program INDUSTRIJSKA FARMACIJA (redni študij):

 Število vpisnih mest
 Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in EU →  40
 Število vpisnih mest za tujce →   1
 Število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državjanstva→  1

 

> magistrski program INDUSTRIJSKA FARMACIJA (izredni študij).
   Program se izvaja v angleškem jeziku

 Število vpisnih mest
 Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in EU → 20
 Število vpisnih mest za tujce → 19
 Število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državjanstva→ 1


magistrski program LABORATORIJSKA BIOMEDICINA (redni študij):

 Število vpisnih mest
 Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in EU → 40
 Število vpisnih mest za tujce → 1
 Število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državjanstva→ 13) IZBOR KANDIDATOV 

Če je prijavljenih več kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, kot je število razpisanih mest, UL FFA o izbiri prijavljenih kandidatov odloča glede na merila, ki so opredeljena pri posameznem študijskem programu. 

Kadar mora kandidat zaradi različnosti strokovnega področja opravljene izobrazbe v primerjavi s programom, na katerega se prijavlja, opraviti dodatne izpite, kandidate posebej opozarjamo, da je treba te izpite opraviti pred vpisom v študijski program.

Komisija za študijsko področje UL FFA poteka po zaključenem prijavnem postopku in UL FFA nato o rezultatih obvesti kandidate. Vpisi potekajo do 30. 9. 2023. Navodila za vpis bodo kandidatom poslala po e-pošti. 


4) KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU 

Kandidati, ki s tujimi listinami o izobraževanju dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo (za redni študij Laboratorijska biomedicina in Industrijska farmacija - do najpozneje 10. 9. 2023 in izredni študij Industrijska farmacija – do najpozneje 1. 9. 2023) oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani. Vlogi/prošnji priložijo naslednje dokumente (diplomsko listino, prilogo k diplomi, učne načrte, kronološki opis izobraževanja).

Obravnavane  bodo  zgolj  vloge  za  priznavanje  tujega  izobraževanja,  ki  bodo  prispele pravočasno in v predpisani obliki, kot je določeno v točki 1 PRIJAVA ZA VPIS.


5) VEČ UPORABNIH INFORMACIJ: 

Študij na Univerzi v Ljubljani 
Study at the University of Ljubljana 


6) KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI IN/ALI STATUSOM

Kandidati imajo v času prijave za študij možnost uveljavljati status kandidata s posebnimi potrebami ali posebnim statusom, skladno s Pravilnikom o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na UL.  Prijavi za vpis morajo priložiti :

-   izpolnjeno Vlogo za dodelitev statusa 

in
-    ustrezna dokazila, kot jih določajo Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v magistrske in doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani.

Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in/ali statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno sprejemnem postopku hkrati z oddajo prijave za vpis.
O dodelitvi statusa odloči pristojni organ članice (fakultete/akademije). Sprejeta odločitev velja samo za prijavno-sprejemni postopek za leto 2023/2024.

Prošnjo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami oziroma statusa kandidata s posebnim statusom in ustrezna dokazila vloži kandidat v informacijskem sistemu e-VŠ najkasneje do roka, določenega v Razpisu za vpis v magistrske študijske programe.

Kandidati z dodeljenim posebnim statusom oziroma statusom s posebnimi potrebami se na seznam sprejetih kandidatov uvrstijo nad omejeno število vpisnih mest, če v izbirnem postopku prijavnega roka, v katerem so oddali prijavo, izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program in v rednem izbirnem postopku niso bili sprejeti v nobenega od magistrskih študijskih programov na članici oziroma v izbrani doktorski študijski program ter dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za sprejem.


 Število vpisnih mest
 Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in EU → 40 
 Število vpisnih mest za tujce →   1
 Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in EU →  1

 Število vpisnih mest
 Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in EU → 40 
 Število vpisnih mest za tujce →   1
 Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in EU →  1

 Število vpisnih mest
 Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in EU → 40 
 Število vpisnih mest za tujce →   1
 Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in EU →  1