logo_new_si

Komisija za študijsko področje za 1. in 2. stopnjo: 1. 9. 2022

Študente obveščamo, da morajo oddati vlogo za Komisijo za študijsko področje, ki bo potekala septembra (1. 9. 2022) od ponedeljka, 13. junija 2022, do četrtka, 25. avgusta 2022, do 24:00 preko informacijskega sistema VIS; nato pa morajo natisnjeno in podpisano vlogo z dokazili oddati še v študentskem referatu (dvorišča stavba, visoko pritličje – desno, Aškerčeva cesta 9)  do najpozneje petka, 26. avgusta 2022 do 10:00 ure (ne glede na način dostave).


***

Opis postopka:

V levem Meniju izbere rubriko: PROŠNJE – Vnos prošenj.

Izbere prošnjo (po ponujenem naboru) ter izpolni rubrike. 

» Vloga za izboljšanje ocene
» Vloga za nadaljevanje študij po prekinitvi (v nadaljevanju izberite za nadaljevanje študija; za dokončanje študija)
» Vloga za dodelitev posebnega statusa študenta (v nadaljevanju izberite tip vloge)
» Vloge drugo

Nato klikne na »Oddaj in natisni«. Pojavi se besedilo:
Prošnja je bila uspešno oddana, pripravite tiskalnik ter pritisnite gumb Natisni.
Vlogo podpišite ter jo (z dokazili) posredujte v študentski referat fakultete. S tem postopkom bo vloga uspešno oddana.

V meniju PROŠNJE – Pregled prošenj - spremljate faze reševanja vloge.
Po oddaji prošnje se pojavi status: Prošnja uspešno izpolnjena.
Po prejemu in potrditvi vloge (in dokazil) v študentskem referatu se status spremeni v: Oddana prošnja.

Po obravnavi vloge na Komisiji za študijsko področje, boste v meniju Prošnje – Pregled prošenj – pod Obravnavane prošnje prejeli Sklep. Vpogled v sklep opravite s klikom na gumb »Izberi«. Šteje se, da se je študent s sklepom seznanil drugi delovni dan po dnevu zaznambe v študentskem informacijskem sistemu. 

Če izrek za študenta ni ugoden, ima skladno s Statutom UL (103. in 104. čl.) pravico v 3 delovnih dneh zahtevati obrazložitev sklepa. 

Zahtevek za obrazložitev študent odda s klikom na gumb »Oddaj zahtevek za obrazložitev«; pojavi se besedilo: Uspešno ste oddali zahtevek za obrazložitev. Status prošnje v Pregled prošenj – Obravnavane prošnje se spremni v »oddan zahtevek za obrazložitev«.
Obrazložen sklep boste prejeli v sistemu VIS, v roku 8 dni. Obrazložen sklep se šteje za vročen drugi delovni dan po dnevu zaznambe v študentskem informacijskem sistemu VIS.
Datum odpreme in vročitve se zaznamujeta v informacijskem sistemu VIS.

Vpogled v obrazložen sklep ima študent v meniju – Prošnje – Pregled prošenj - Obravnavane prošnje -  (s klikom na gumb: Izberi). 

Študent lahko obrazložen sklep, s katerim je bila njegova vloga zavržena ali zavrnjena, izpodbija s pritožbo, ki jo vloži najpozneje v osmih delovnih dneh od vročitve obrazloženega sklepa. Pritožba se lahko vloži zaradi nepopolno ali napačno ugotovljenega dejanskega stanja, obstoječega v času odločanja, kršitve materialnega prava in bistvenih kršitev pravil postopka.


V meniju Prošnje – Obravnavane prošnje - Pregled prošenj – kliknite na gumb »Oddaja pritožbe«.  

Študent iz vnaprej pripravljenega nabora (skladno s 106. čl.) Statuta UL izbere vzrok in obvezno izpolni polje »Utemeljitev pritožbe«. Ko študent izpolni vsa zahtevana polja, lahko pritožbo natisne (pojavi se besedilo: Pritožba je bila uspešno oddana, pripravite tiskalnik ter pritisnite gumb Natisni. Pritožbo podpišite ter jo (z dokazili) posredujte v študentski referat fakultete. S tem postopkom bo pritožba uspešno oddana). V meniju se pojavi status: Prošnje – Pregled prošenj – Oddane pritožbe – Pritožba uspešno oddana.
Pritožbo (s prilogami) mora študent obvezno v roku 8 dni oddati v študentski referat. Po prejemu pritožbe v študentskem referatu in vnosu datuma prejema v informacijski sistem VIS, se status pritožbe spremeni v »oddana pritožba«. 

Sklep na pritožbo bo izdan in vročen najkasneje v roku 1 meseca od vložitve pritožbe (rok začne teči z dnem, ko je v sistemu VIS vnesem »Datum sprejema pritožbe«).

Odločitev bo študentu sporočena preko informacijskega sistema VIS – meni Prošnje – Pregled prošenj - Obravnavane pritožbe. Ko študent prvič pogleda (s klikom na gumb: Izberi), se zabeleži »Datum vpogleda sklepa pritožbe«. Status pritožbe se v informacijskem sistemu VIS spremeni iz »vpogled še ni izveden« v »že opravljen vpogled«. Sklep organa o pritožbi je skladno s 109. čl. Statuta UL dokončen.

Študent mora k določenim skupinam vlog priložiti ustrezna dokazila (npr. zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati mnenje zdravnika, da v določenem obdobju ni bil sposoben opravljati svojih študijskih obveznosti in navedbo časovnega obdobja; dokazilo o starševstvu; potrdilo Centra za socialno delo).

 

***

Vloge, ki bodo oddane samo preko informacijskega sistema VIS, ne bodo obravnavane na Komisiji za študijsko področje.
Tanja Kadunc                                                                                               prof. dr. Marko Anderluh
Vodja študentskega referata                                                              Prodekan za študijsko področje