logo_new_si

Izotermni titracijski kalorimeter (ITC) TA Instruments (Nano ITC)

Kontakt:

Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Naprava se uprablja za določanje termodinamike vezave molekul v raztopinah.

Opis aparature:

Izotermalna titracijska kalorimetrija je metoda, ki omogoča termodinamsko vrednotenje molekulskih interakcij in določitev kompletnega termodinamskega profila molekulske interakcije:
•    določitev konstante disociacije (Kd)
•    stehiometrije (n)
•    entalpije (ΔH)
•    entropije (ΔS)

Specifikacije:
•    volumen celice 1 mL
•    temperaturno območje delovanja od 2 do 80 °C
•    primeren za delo z razredčenimi raztopinami bioloških molekul
•    opremljen z napravo za razplinjevanje vzorcev

Uporaba na področju analize zdravil:

• preučevanje tvorbe nanodelcev
• proučevanje termodinamskih parametrov tvorbe micelov in določanje kritične micelarne koncentracije (CMC)
• proučevanje vezave kovinskih ionov na ligande

Cenik:

Cena uporabe  znaša 35,25 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.