logo_new_si

Spodbujanje raziskovalcev na zacetku kariere 2020

Strukturna karakterizacija proteinov v trdnih farmacevtskih oblikah

 

1.  Predstavitev projekta
2.  Poročilo o izvedbi operacije
 


 

Skupna vrednost operacije znaša največ 171.684,00 €, od tega po proračunskih letih:

2019 2020 2021 2022 Skupaj
19.076,00 45.782,40 45.782,40 26.706,40 137.347,20 zahod – 80 % EU
4.769,00 11.445,60 11.445,60 6.676,60 34.336,80 zahod – 20 % RS
23.845,00 57.228,00 57.228,00 33.383,00 171.684,00

 

 

 Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostne naložbe: 1.1. Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifičnega cilja: 1.1.1. Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.

Operacija se izvaja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, skladno s prijavno vlogo. Začetek izvajanja aktivnosti 1. 4. 2019, zaključek aktivnosti operacije 31. 3. 2022.
https://www.eu-skladi.si/