logo_new_si

Erasmus+ mobilnost študentov za študij (SMS)

 

Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom študijski sporazum, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za oba semestra 40 ECTS. Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj od 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Obdobje mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od drugega letnika dalje. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijske mobilnosti in praktična usposabljanja lahko skupaj trajajo 24 mesecev.  

Prijava na razpis


Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo. Ob oddaji prijavnega obrazca v sistemu VIS oddajte tudi podpisano motivacijsko pismo v angleškem jeziku, dokazila o znanju tujih jezikov in preglednico Merila za izbor skupaj s Seznamom obštudijskih dejavnosti in njihovim točkovanjem, ki vam ga izda ŠS FFA. Obštudijske dejavnosti, ki niso na seznamu navedite v motivacijskem pismu. Po oddaji v VIS, vlogo, motivacijsko pismo, dokazila in preglednico Merila za izbor skupaj s Seznamom obštudijskih dejavnosti in njihovim točkovanjem natisnite, podpišite in oddajte v študentski referat UL FFA. Brez fizične oddaje in podpisane prijavnice vaša prijava ne bo popolna in ne bo upoštevana.

Tabela primerljivosti ECTS med FFA in gostujočo univerzo

Pred izpolnjevanjem študijskega sporazuma (Learning agreement - LA), mora vsak študent izpolniti tabelo Primerjava predmetnika, na podlagi katere se sestavi končni LA. Tabela je hkrati osnova za priznavanje izpitov in ECTS po vrnitvi z izmenjave.

Primerjava predmetnika po ECTS med FFA in gostujočo univerzo - vzorec
Primerjava predmetnika po ECTS med FFA in gostujočo univerzo – izpolnite

 

Razpis za mobilnost študentov z namenom študija


Razpis ERSMUS+ SMS 2022-2023 
Postopek izvedbe Erasmus SMS
Študijski sporazum Erasmus+ za študij/ Learning Agreement Študijski sporazum Erasmus + NAVODILA
 

Časovnica za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+