logo_new_si

Pogoji in merila za napotitev študentov v okviru JR programa Erasmus+

 

(Sprejeti na seji Senata UL FFA dne 16.11.2018 in 28.8.2020)

Minimalni pogoji za izmenjavo

 

Študent mora imeti v času prijave na študijsko izmenjavo in v času študijske izmenjave status študenta na UL FFA. Izjema so izmenjave za namen praktičnega usposabljanja, pri katerih lahko študentje opravijo praktično usposabljanje tudi po končanem študiju, toda ne kasneje kot eno leto po zaključku študija. Izjema so tudi doktorandi, ki zaključujejo študij. 

Na izmenjavo za namen študija lahko gredo le študentje, ki so zaključili najmanj prvi letnik študija. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+. Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

Zaradi možne situacije, ko je na isto univerzo gostiteljico, program in stopnjo izobraževanja prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, se določi vrstni red študentov na osnovi spodnjih meril.  

Merila za izbor:

  1. Študijski uspeh: (do 10 t) 50 %
  2. Točke za letnik (do 4 t) 20 %
  3. Redno napredovanje (do 1 t)  5 %
  4. Znanje jezika (do 1 t) 5 %
  5. Raven motivacije (do 1 t) 5 %
  6. Obštudijske dejavnosti  (do 3 t) 15%


Ob prijavi oddajte tudi motivacijsko pismo v angleškem jeziku, dokazila o znanju tujih jezikov in preglednico Merila za izbor skupaj s Seznamom obštudijskih dejavnosti in njihovim točkovanjem, ki vam ga izda ŠS FFA. Obštudijske dejavnosti, ki niso na seznamu navedite v motivacijskem pismu. Vse navedene priloge naložite ob prijavi v VIS. Tiskane verzije ni potrebno oddati.

V primeru, da sta dva (ali več) študenta, ki sta kandidirala za isto mesto, ocenjena z enakim številom točk, je izbran študent, ki ima po presoji odbora v sestavi: prodekan za mednarodno sodelovanje in prodekan za študijsko področje bolje izkazane osebne razloge in motiv za izmenjavo in destinacijo.

O izboru bo UL FFA obvestila Službo za mednarodno sodelovanje UL in prijavljene kandidate. 

Ugovor zoper sklep lahko prijavitelj vloži na UL FFA. V ugovoru morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo in postavljena merila za izbor študentov.