logo_new_si

Erasmus+ mobilnost študentov za prakso (SMP)

Na razpis se lahko prijavi študent UL FFA, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja. Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določeno z dokumentom študijski sporazum za praktično usposabljanje, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in odgovorna oseba na tuji instituciji.

Praksa v tujini lahko traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na prakso gre študent/ka lahko že v prvem letniku. Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

  • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni)
  • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati
  • raziskovalni inštituti
  • fundacije
  • šolski / inštitutski / izobraževalni centri
  • neprofitne organizacije in združenja , nevladne organizacije
  • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje , strokovno svetovanje in informacijske storitve .

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

  • institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani:  http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
  • organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in/ali dvojno financiranje)

Če v času prijave za namen praktičnega organizacije gostiteljice še ne poznate, prijavo oddajte v smislu namere. V prijavnici v rubriko naslov izvajalca prakse navedite, ali nameravate v organizaciji gostiteljici opravljati praktično usposabljanje za namen diplomske oz. magistrske naloge na FFA, obvezno praktično usposabljanje v lekarni, ali pa bo to praksa za pridobivanje izkušenj in veščin (laboratorij, inštitut, industrija). 

Prijava na razpis

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo. Najprej se z gostujočo institucijo dogovorite za termin in vsebino izvedbe prakse, pridobite podpisan letter of intent in izpolnite študijski sporazum (Traineeship agreement). Šele ko imate oba dokumenta podpisana, lahko oddate prijavo prek sistema VIS. Ob oddaji prijavnega obrazca v sistemu VIS oddajte tudi podpisano motivacijsko pismo v angleškem jeziku in dokazila o znanju tujih jezikov. Po oddaji prijave v VIS, vse podpisane dokumente oddajte v študentski referat UL FFA (lahko po elektronski pošti na e-naslov: international@ffa.uni-lj.si). Brez oddaje dokumentov v referat vaša prijava ne bo popolna in ne bo upoštevana.

Razpis za mobilnost študentov za prakso

Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2023/2024: razpis-smp-2023-24.pdf

Prijave na razpis so možne do 30.6.2024, oziroma do porabe sredstev.

Prijava na UL FFA mora biti oddana vsaj en mesec dni pred začetkom mobilnosti v spletni aplikaciji VIS.  

POSTOPEK IZVEDBE Erasmus SMP

Letter of Intent
Soglasje mentorja praktičnega usposabljanja za uporabo rezultatov raziskovalnega dela: Authorization form
Študijski sporazum Erasmus+ za prakso/ Traineeship Agreement
Študijski sporazum Erasmus+ za prakso/ NAVODILA

Koristne povezave za iskanje študijskih praks