logo_si

Zaslužni profesor dr. Franc Kozjek, mag. farm., 80-letnik

Franc KozjekProfesor dr. Franc Kozjek v letu 2018 praznuje 80-letnico rojstva. Po diplomi na Farmacevtski fakulteti v Zagrebu je doktoriral na Medicinsko-farmacevtski fakulteti v Lyonu. Leta 1971 se je izpopolnjeval na podočju biofarmacije in farmakokinetike v Švici in Franciji. Po vrnitvi je pričel kot prvi v srednjeevropski regiji v univerzitetni študij farmacije uvajati nove vsebine kot so stabilnost zdravil ter biofarmacija s farmakokinetiko, ki jih je podprl z ustreznimi učbeniki. Ti so pomenili tudi spodbudo za razvoj in implementacijo teh vsebin v hitro se razvijajočo domačo farmacevtsko industrijo. Tako so prvi laboratoriji za stabilnost zdravil kot tudi za biofarmacijo s farmakokinetiko za potrebe tako Krke kot Leka nastali in pričeli delovati na tedanjem Oddelku za farmacije Fakultete za naravoslovje in tehnologijo. Vsebina sodelovanja se je nanašala na razvoj testov pospešene stabilnosti, in vitro testov sproščanja učikovin iz farmacevtskih oblik ter na zasnovo in izvedbo v srednjeevropski regiji prvih raziskav bioekvivalence zdravil kot najpomembnejšega in vivo testa za pridobitev dovoljenja za promet z generičnimi zdravili.

Odločilen trenutek za nadaljni razvoj področja je nastopil v letu 1976 z uvedbo matematičnega modeliranja in računalniške simulacije v stabilnostne, biofarmacevtske in farmakokinetične raziskave za kar je skupaj s sodelavci v letu 1990 prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča. Vsebinsko gre za kvantitativno opredelitev transporta in interakcij učinkovin po vnosu v biološki sistem v nespremenjeni obliki ali po predhodnji vgradnji v farmacevtsko obliko.

Zavedajoč se vse večjega pomena farmacevtov pri zdravljenju z zdravili in pri kliničnih preizkušanjih zdravil, je že v 70-ih letih pripravil program specializacije iz klinične farmacije. Od samega začetka je bil tudi nosilec te specializacije ter glavni mentor mnogim specializantom. Istočasno si je ves čas prizadeval za umestitev klinične farmacije v zdravstveni sistem kot nujno potreben segment za zagotavljanje javnega zdravja.

Rezultati delovanja profesorja Kozjeka so mnogoteri, od številnih objav v mednarodnih znanstvenih revijah preko prenosa znanj v industrijo in zdravstvo do kadrovskih okrepitev na sedanji Fakulteti za farmacjo.


Predstojnik katedre za biofarmacijo in farmakokinetiko
Fakultete za farmacije Univerze v Ljubljani
prof. dr. Albin Kristl


Iz časopisa Delo, članek Jubilej uglednega farmacevta, 20. 12. 2018