logo_si

Študentski svet Fakultete za farmacijo

Predstavitev

Študentski svet (ŠS) je organ fakultete, v katerem so predstavniki študentov iz posameznih letnikov. Skladno s Pravili o organizaciji in delovanju UL FFA sta v ŠS po dva predstavnika letnika študijskega programa Farmacije, po en predstavnik letnika Laboratorijske biomedicine in Kozmetologije ter od študijskega leta 2010/2011 tudi predstavnika magistrskih programov Industrijska farmacija in Laboratorijska biomedicina.

Študentski svet je v svojem delovanju neodvisen, delovanje v njem je prostovoljno in kot tako seveda ni plačano. Poteka v obliki rednih sej, po potrebi pa tudi korespondenčnih. Na sejah razpravljamo o aktualnih temah in o njih podajamo mnenja ter sprejemamo sklepe.

S svojim delovanjem si prizadevamo za dobro vseh študentov naše fakultete.

Med naloge ŠS spadajo:

● zastopanje študentov in njihovih pravic v organih fakultete in univerze (svoje predstavnike imamo npr. v Senatu, Komisiji za študijske zadeve, Komisiji za kakovost in Akademskem zboru, pa tudi v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani)
● podajanje študentskih mnenj o asistentih, docentih in izrednih profesorjih, ko le-ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive
● reševanje problemov, ki nastanejo med študijskim letom, v sodelovanju z vodstvom fakultete
● informiranje in uvajanje študentov prvih letnikov (vsako leto izdamo informativno knjižico za bruce z veliko koristnimi informacijami, sodelujemo pa tudi pri izvedbi informativnih dni za dijake 3. in 4. letnikov)
● sodelovanje pri projektih na področju obštudijskih dejavnosti, npr. pri izvedbi mednarodnih farmacevtskih taborov, študentskega glasila Spatula.

Študentski svet Fakultete za farmacijo je tudi eden od petih subjektov (tabletk) združenja »Drug Dealer«, ki povezuje študentske organizacije na Fakulteti za farmacijo in omogoča, da si skupaj prizadevamo za čim boljši študij in čim bolj pestro življenje študentov v času študija.

Vodstvo ŠS  UL FFA:

Predsednik: Jaka Rotman Primec
Podpredsednik: Jaka Vrevc Žlajpah
Tajnica: Damijana Roškarič


Kontakt:
studentski.svet@ffa.uni-lj.si
Spletna stran: http://dsfs.si/predstavitev/ssffa

Dokumenti: 

Obrazec za študentska mnenja
Navodila za izpolnjevanje obrazca za študentska mnenja

Pravilniki ŠS UL FFA: 

Priloga poslovniku za delo Študentskega sveta

Pravilniki ŠS UL:

Pravilnik o finančnem poslovanju Študentskega sveta
Poslovnik za delo Študentskega sveta
Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov

Zapisniki sej ŠS UL FFA:

Študijsko leto 2017/18
Študijsko leto 2016/17
Študijsko leto 2015/16