logo_new_si

Spremenjeni pogoji za vpis (v 1. letnik), v štud. l. 2025/26 za UN Laboratorijska biomedicina in UN Kozmetologija

OBVESTILO!

Obveščamo vas, da se bodo za vpis v 1. letnik v štud. l. 2025/26 spremenili pogoji za vpis v univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina in univerzitetni študijski program Kozmetologija. 

Veljali bodo naslednji pogoji za vpis:

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

Pogoji za vpis

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: farmacevtski tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kozmetični tehnik,  naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik in izpit iz splošne mature iz predmeta biologija ali kemija; če je kandidat ta predmet že opravil na poklicni maturi, pa iz predmeta biologija, kemija, fizika ali biotehnologija splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
• potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
• spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
• maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
• spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
• diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu                              60 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                            40 % točk;
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri poklicni maturi                                                                        50 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                            40 % točk,
• uspeh pri predmetu splošne mature                                                                   10 % točk.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM KOZMETOLOGIJA

Pogoji za vpis

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Kozmetologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: farmacevtski tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kozmetični tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik in izpit iz splošne mature iz predmeta biologija, kemija, fizika ali biotehnologija; če je kandidat ta predmet že opravil na poklicni maturi, pa iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi.
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
• potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
• spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
• maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
• spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
• diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi sporoči Državni izpitni center.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu                               60 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                             40 % točk;
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri poklicni maturi                                                                         40 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                             40 % točk,
• uspeh pri predmetu splošne mature                                                                    20 % točk.