logo_new_si

Prehod v prenovljeni študijski program S2 Laboratorijska biomedicina

Prehod v prenovljeni študijski program S2 Laboratorijska biomedicina

V štud. letu 2024/25 bo UL FFA začela izvajati prenovljeni študijski program S2 Laboratorijska biomedicina (1. letnik, gen. vpisa 2024/25). Predmetnik študijskega programa se bo spremenil in sicer obsega:

1. letnik (1. semester)
Temeljni predmeti:
Izbrana poglavja iz biokemije (6 ECTS)
Izbrana poglavja iz biomedicinske informatike (6 ECTS)
Molekularna encimologija (6 ECTS)
Biomedicinska analitika (6 ECTS)
Metabolomika (6 ECTS)

1. letnik (2. semester)
Temeljni predmeti:
Patološka fiziologija (6 ECTS)
Vodenje in komunikacija v laboratorijski biomedicini (4 ECTS)
Načrtovanje in zagotavljanje kakovosti v medicinskih laboratorijih (5 ECTS)
Farmakogenomika in drugi personalizirani pristopi v laboratorijski medicini (5 ECTS)

Izbirni predmeti:
Načrtovanje, analiza in interpretacija raziskav (5 ECTS)
Osnove klinične farmakokinetike (5 ECTS)
Zakonodaja in etika v biomedicini (5 ECTS)
Izbrana poglavja iz hematologije (5 ECTS)
Toksikološka kemija (5 ECTS)
Celične terapije in tkivno inženirstvo (5 ECTS)

2. letnik (1. semester):
Temeljni predmeti:
Uporaba bioinformacijskih orodij v laboratorijski medicini (3 ECTS)
Klinično biokemijska diagnostika (6 ECTS)
Imunologija v laboratorijski diangostiki (6 ECTS)

Izbirni predmeti:

Laboratorijska transfuzijska medicina in transplantacija (5 ECTS)
Reaktivni kisikovi in dušikovi intermediati (5 ECTS)
Razvoj in vpeljava diagnostičnih metod (5 ECTS)
Kritično vrednotenje znanstvene literature in znanstveno pisanje (5 ECS)
Proteomika 2 (5 ECTS)
Tehnike rekombinantne DNA (5 ECTS)
Podjetništvo v biomedicini (5 ECTS)
Analiza farmacevtskih oblik (5 ECTS)
Mikroskopske metode (5 ECTS)

2. letnik (2. semester)
Temeljni predmeti:
Individualno raziskovalno delo za magistrsko nalogo (24 ECTS)
Zagovor magistrske naloge (6 ECTS)

Študenti, ki v štud. l. 2024/25 ne bodo redno napredovali v 2. letnik (ponovni vpis v 1. letnik ali pavziranje) bodo morali (1. alineja prvega odstavka 66. čl. Zakona o visokem šolstvu) opraviti dodatno naslednje predmete prenovljenega študijskega programa:

1. letnik:
Temeljni predmeti:

Metabolomika (6 ECTS) in
Farmakogenomika in drugi personalizirani pristopi v laboratorijski medicini (5 ECTS)

Že opravljeni izbirni predmeti se bodo študentom priznali.

2. letnik:
Temeljni predmeti:
Uporaba bioinformacijskih orodij v laboratorijski medicini.

Že opravljeni izbirni predmeti se bodo študentom priznali.

V štud. l. 2024/25 se bo zadnjič izvajal 2. letnik (starega programa) in ga bodo študenti lahko zaključili do 30. 9. 2027. Po tem datumu pa bodo morali na Komisijo za študijsko področje oddati vlogo za nadaljevanje oz. dokončanje študija.