logo_new_si

Komisija za študijsko področje – december 22

Komisija za študijsko področje

 

Študente obveščamo, da morajo oddati vlogo za Komisijo za študijsko področje, ki bo potekala v mesecu januarju 2023, do četrtka, 12. 1. 2023, do 24:00 preko informacijskega sistema VIS; nato pa morajo natisnjeno in podpisano vlogo z dokazili oddati še v študentskem referatu (dvorišča stavba, visoko pritličje – desno, Aškerčeva cesta 9) do najpozneje petka, 13. 1. 2023 do 11:00 ure (ne glede na način dostave).

 

***

Opis postopka:

 

V levem Meniju izbere rubriko: PROŠNJE – Vnos prošenj.                      

 

Izbere prošnjo (po ponujenem naboru) ter izpolni rubrike.

 

  • Vloga za izboljšanje ocene
  • Vloga za nadaljevanje študij po prekinitvi (v nadaljevanju izberite za nadaljevanje študija; za dokončanje študija)
  • Vloga za dodelitev posebnega statusa študenta (v nadaljevanju izberite tip vloge)
  • Vloge drugo

 

Nato klikne na »Oddaj in natisni«. Pojavi se besedilo:

Prošnja je bila uspešno oddana, pripravite tiskalnik ter pritisnite gumb Natisni.
Vlogo podpišite ter jo (z dokazili) posredujte v študentski referat fakultete. S tem postopkom bo vloga uspešno oddana.

 

V meniju PROŠNJE – Pregled prošenj - spremljate faze reševanja vloge.

Po oddaji prošnje se pojavi status: Prošnja uspešno izpolnjena.

Po prejemu in potrditvi vloge (in dokazil) v študenskem referatu se status spremeni v: Oddana prošnja.

 

Po obravnavi vloge na Komisiji za študijsko področje, boste v meniju Prošnje – Pregled prošenj – pod Obravnavane prošnje prejeli Sklep. Vpogled v sklep opravite s klikom na gumb »Izberi«. Šteje se, da se je študent s sklepom seznanil drugi delovni dan po dnevu zaznambe v študenskem informacijskem sistemu.

 

Če izrek za študenta ni ugoden, ima skladno s Statutom UL (103. in 104. čl.) pravico v 3 delovnih dneh zahtevati obrazložitev sklepa.

 

Zahtevek za obrazložitev študent odda s klikom na gumb »Oddaj zahtevek za obrazložitev«; pojavi se besedilo: Uspešno ste oddali zahtevek za obrazložitev. Status prošnje v Pregled prošenj – Obravnavane prošnje se spremni v »oddan zahtevek za obrazložitev«.

Obrazložen sklep boste prejeli v sistemu VIS, v roku 8 dni. Obrazložen sklep se šteje za vročen drugi delovni dan po dnevu zaznambe v študentskem informacijskem sistemu VIS.

Datum odpreme in vročitve se zaznamujeta v informacijskem sistemu VIS.

 

Vpogled v obrazložen sklep ima študent v meniju – Prošnje – Pregled prošenj - Obravnavane prošnje -  (s klikom na gumb: Izberi).

 

Študent lahko obrazložen sklep, s katerim je bila njegova vloga zavržena ali zavrnjena, izpodbija s pritožbo, ki jo vloži najpozneje v osmih delovnih dneh od vročitve obrazloženega sklepa. Pritožba se lahko vloži zaradi nepopolno ali napačno ugotovljenega dejanskega stanja, obstoječega v času odločanja, kršitve materialnega prava in bistvenih kršitev pravil postopka.

 

 

V meniju Prošnje – Obravnavane prošnje - Pregled prošenj – klinite na gumb »Oddaja pritožbe«. 

 

Študent iz vnaprej pripravljenega nabora (skladno s 106. čl.) Statuta UL izbere vzrok in obvezno izpolni polje »Utemeljitev pritožbe«. Ko študent izpolni vsa zahtevana polja, lahko pritožbo natisne (pojavi se besedilo: Pritožba je bila uspešno oddana, pripravite tiskalnik ter pritisnite gumb Natisni. Pritožbo podpišite ter jo (z dokazili) posredujte v študentski referat fakultete. S tem postopkom bo pritožba uspešno oddana). V meniju se pojavi status: Prošnje – Pregled prošenj – Oddane pritožbe – Pritožba uspešno oddana.

Pritožbo (s prilogami) mora študent obvezno v roku 8 dni oddati v študentski referat. Po prejemu pritožbe v študentskem referatu in vnosu datuma prejema v informacijski sistem VIS, se status pritožbe spremeni v »oddana pritožba«.

 

Sklep na pritožbo bo izdan in vročen najkasneje v roku 1 meseca od vložitve pritože (rok začne teči z dnem, ko je v sistemu VIS vnesem »Datum sprejema pritožbe«).

 

Odločitev bo študentu sporočena preko informacijskega sistema VIS – meni Prošnje – Pregled prošenj - Obravnavane pritožbe. Ko študent prvič pogleda (s klikom na gumb: Izberi), se zabeleži »Datum vpogleda sklepa pritožbe«. Status pritožbe se v informacijskem sistemu VIS spremeni iz »vpogled še ni izveden« v »že opravljen vpogled«. Sklep organa o pritožbi je skladno s 109. čl. Statuta UL dokončen.

 

Študent mora k določenim skupinam vlog priložiti ustrezna dokazila (npr. zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati mnenje zdravnika, da v določenem obdobju ni bil sposoben opravljati svojih študijskih obveznosti in navedbo časovenga obdobja; dokazilo o starševstvu; potrdilo Centra za socialno delo).

                                               

***

 

Vloge, ki bodo oddane samo preko informacijskega sistema VIS, ne bodo obravnavane na Komisiji za študijsko področje.

 

 

 

 

Tanja Kadunc                                                                              prof. dr. Marko Anderluh

Vodja študentskega referata                                                    Prodekan za študijsko področje