logo_si

Javna objava prostega delovnega mesta: asistent - m/ž

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  ASISTENT – m/ž
2. Šifra DM:                                D010001
3. Tarifni razred:                        VII/2  oz.  VIII  oz.  IX
4. Šifra naziva:                           3 oz. 2 oz. 1
5. Naziv:                                      asistent (v vseh treh nazivih)

6. Število razpisanih delovnih mest:  1

7. Pogoji za zasedbo delovnega mesta

a. zahtevana izobrazba:  7. oz. 8/1. oz. 8/2. raven izobrazbe farmacevtske ali laboratorijsko-biomedicinske smeri, 
b. veljaven habilitacijski naziv: asistent (ali višji naziv) za področje klinične biokemije in laboratorijske biomedicine,
c. funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, znanja za uporabo računalniških orodij, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov);

8. Kratek opis dela in nalog: 
Vodenje teoretičnih, praktičnih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu, sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih, aktivno  znanstveno-raziskovalo delo (načrtovanje in izvedba raziskav ter publikacija rezultatov), nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke, skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne zaščitne opreme, opravljanje drugih nalog.

9. Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas 1 leta (nadomeščanje odsotne delavke), s polnim delovnim časom.

10. Rok za prijavo:  do 20. 10. 2019 

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev  in motivacijskim pismom, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: ks@ffa.uni-lj.si

Kandidat brez naziva mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v ustrezen naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.

Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS.

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

11. Kontaktna oseba na članici:
 Ime in priimek:  Zdenka Gantar
 Telefonska številka: 4769-505
 E-mail: zdenka.gantar@ffa.uni-lj.si