logo_si
  • Katedra za farmacevtsko kemijo UL FFA

    UL FFA, Katedra za farmacevtsko kemijo


Katedra za farmacevtsko kemijo

Katedra za farmacevtsko kemijo (FK) organizira in izvaja pedagoški proces na dodiplomski in podiplomski ravni oziroma na prvi, drugi ter tretji bolonjski stopnji v okviru študijskih programov: Enoviti magistrski študij Farmacija, prvostopenjski študijski program Laboratorijska biomedicina, prvostopenjski študijski program Kozmetologija, drugostopenjski študijski program Laboratorijska biomedicina, drugostopenjski študijski program Industrijska farmacija in Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina. Na doktorski stopnji učitelji katedre izvajamo temeljne in izbirne predmete na znanstvenih področjih Farmacija in Toksikologija.

V povezavi z Lekarniško zbornico R Slovenije (LZ) sodelavci katedre sodelujejo pri izvajanju specializacij iz preizkušanja zdravil in pri strokovnem usposabljanju zaposlenih v lekarniškem področju. Poleg tega so člani raznih strokovnih telesih, komisij, uredniških odborov LZ, oziroma Slovenskega farmacevtskega društva (SFD) 

Sodelavci FK izvajamo raziskave načrtovanja, sinteze in biološkega vrednotenja novih spojin kot potencialnih novih učinkovin ter razvoj novih molekulskih orodij (stabilni nitroksidnih radikali ter fluorescentni označevalci) za proučevanje interakcij z biološkimi makromolekulami in makromolekulskimi strukturami. Glavni raziskovalni poudarki so na razvoju novih učinkovin za naslednje tarče: encimi, ki so udeleženi v sintezi bakterijske stene, bakterijska DNA giraza in topoizomeraza IV, encimi, udeleženi v biosintezo mikolnih kislin mikobakterij, encimi v verigi transformacij steroidnih spojin, lektinska receptorja DC-SIGN in FimH, napetostno odvisni natrijevi kanali, Toll-u podobni receptorji (TLR), NOD receptorji, tarče v procesu koagulacije krvi in vitronektinski receptorji. Razvijamo nove sintezne poti, še zlasti z uporabo mikrovalov, nove separacijske in analizne metode za karakterizacijo spojin, nove metode za biološko karakterizacijo sintetiziranih spojin, nove antioksidante, nove stabilne nitroksidne ter fluorescenčne označevalce. Načrtovanje novih učinkovin na FK se začne z »in silico« fazo, nadaljuje s kemijsko sintezo, izolacijo in karakterizacijo sintetiziranih spojin ter biološko in vitro karakterizacijo. Glavnina raziskav poteka na FK, del pa v povezavi z Medicinsko fakulteto, KI in IJS.

Omenjene raziskave na FK potekajo v okviru Programske skupine Farmacevtska kemija (2015-2020), v okviru EU-INTAFAR projekta (6. okvirni program EU), v okviru projektov ORCHID in MAREX (7. okvirni program EU) in drugih projektov.

Pedagoška dejavnost 

Podrobnosti o pedagoški dejavnosti, študijskih programih in predmetih, ki jih izvaja katedra za farmacevtsko kemijo.

Diplomske naloge

Raziskovalna dejavnost

Podrobnosti o raziskovalni dejavnosti, raziskovalnih programih in projektih, ki jih izvaja katedra za farmacevtsko kemijo.

Raziskovalna oprema

Strokovna dejavnost

Podrobnosti o strokovni dejavnosti, članstvih in mrežah, pri katerih sodeluje katedra za farmacevtsko kemijo.

Povezave