logo_si

Predavanja - Socialna farmacija

Kos M. Zdravstveno varstvo

Horvat N. Dejavniki tveganja in determinante zdravja

Horvat N. Veliki javnozdravstveni problemi

Kos M. Osnove epidemiologije in farmakoepidemiologije, povezava do študijskega primera

Kos M. Z dokazi podprta medicina

Kos M. Obvladovanje zdravstvenih problemov

Kos M. Zdravstveni izidi

Kos M. Regulatorni in etični vidiki kliničnega preskušanja zdravil

Kos M. Težave povezane z zdravili

Kos M. Vodljivost pacientov

Mlinarič A. Lekarništvo in LZS

Razno:

Cvelbar M. Predstavitev JAZMP

Zalar S. Postopki pridobivanja dovoljenja za promet z zdravilom

Mate T. Predstavitev ZZZS

Furst J. Predstavitev Oddelka za zdravila, ZZZS

Prevolnik Rupel V. Predstavitev Ministrstva za zdravje ter aktualnih procesov (Zdravstveni sistem Slovenije)

Sočan M. Predstavitev Inštituta za varovanje zdravja

Sonc M. Predstavitev LZS (Zakon o lekarniški dejavnostiPravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti)

Obdradović M. Farmacija v Nemčiji

Peklar J. Farmacija na Irskem

Zaletel J. Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020           

Zadnik V. Register raka za Slovenijo ter Državni program obvladovanja raka v Sloveniji, splet Register raka

Švab V. Nacionalni program duševnega zdravja

Kraigher A. Cepljenje: epidemiološki vidiki, aktualni program imunoprofilakse in kemoprofilakse ter izzivi v prihodnje               

Poldrugovac M. Kakovost in varnost v zdravstvu 

Institucije:

Ministrstvo za zdravje

Inštitut za varovanje zdravja

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke

Lekarniška zbornica Slovenije

Zakonodaja:

Zakon o zdravstveni dejavnosti (prečiščeno besedilo UL RS št. 23/2005)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (prečiščeno besedilo objavljeno v Uradnem listu RS št.72/2006)

Zakon o lekarniški dejavnosti (prečiščeno besedilo UL RS št. 36/2004)