logo_si

Predavanja - ILLR

Kos M. Življenjski cikel zdravil in njihova vloga v zdravstvenem sistemu

Koblar V. Regulativa kliničnih preskušanj zdravil (2009/2010)

Zalar S. Postopki pridobivanja dovoljenja za promet z zdravilom

Boh B. Intelektualna lastnina s poudarkom na področju zdravil

Drugo gradivo je dostopno na tej povezavi. Za dostop potrebujete geslo, ki je bilo posredovano na predavanjih.

Lušin M. Regulatorne zahteve za vrednotenje zdravil (2009/2010)

Cvelbar M. JAZMP in regulatorne strategije v EU 

Radoha Begoč M. Farmakovigilanca

Koblar V. Izbor iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti na področju zdravil (2009/2010)

DIREKTIVA SVETA z dne 21. decembra 1988 v zvezi s preglednostjo ukrepov, ki urejajo določanje cen zdravil za človeško uporabo in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov zdravstvenega zavarovanja (89/105/EGS)

Kos M. Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (HTA) in kriteriji umeščanja zdravil

Kos M. Zdravstveno varstvo.

Kos M. Vloga bolnikov in drugih deležnikov

Janžič A. Registracijski postopki- delo na primeru

Janžič A. Razvrščanje zdravil- delo na primeru

Povezave (inštitucije, pravila in meria HTA):

Ministrstvo za zdravje

Register predpisov Slovenije- zdravstveno varstvo 

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočkeCene zdravil in farmakoekonomika

Zakon o zdravilih

Pravilnik o cenah zdravil za uporabo v humani medicini

Zavod za zdravstveno zavarovanje SlovenijeegradivašifrantiOddelek za zdravila

Pravilnik o razvrščanju zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na listo, Predhodni pravilniki:Pravilnik o razvrščanju zdravil

Zdravstveni svet 

- Nov postopek od 1.1.2010: Postopku ocenjevanja in vključevanja novih ali spremenjenih zdravstvenih programov in drugih novosti pri metodah dela v programe zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji

- Stari postopek do 1.1.2009: Postopek ocenjevanja in vkljucevanja novih ali spremenjenih zdravstvenih programov in drugih novosti pri metodah dela v programe zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji

Inštitut za varovanje zdravja