logo_si

Objava članka prof. dr. Matjaža Jerasa, UL FFA Katedre za klinično biokemijo, v reviji Clinical and Translational Medicine, s faktorjem vpliva 11,492 2020

Objava članka sodelavca UL FFA Katedre za klinično biokemijo, prof. dr. Matjaža Jerasa, o povezavi med preživetjem bolnikov z na kastracijo odpornim rakom prostate, ki so prejemali eksperimentalno cepivo v obliki imunohibridomov, ter spremembami v populaciji CD56brightCD16- naravnih celic ubijalk v periferni krvi, v reviji Clinical and Translational Medicine, s faktorjem vpliva IF2020 = 11,492.

Član Katedre za klinično biokemijo in programa P3-0310 »Celična fiziologija«, prof. dr. Matjaž Jeras (v članku dopisni avtor za imunološki del študije) ter raziskovalci Kliničnega oddelka za urologijo ter Oddelka za nuklearno medicino UKC Ljubljana, družbe Celica, biomedicinski center, d.o.o., Inštituta za patofiziologijo, Inštituta za Mikrobiologijo in imunologijo, Inštituta za radiologijo ter Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko UL Medicinske fakultete in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, so objavili izsledke randomizirane, dvojno slepe, s placebom nadzorovane navzkrižne klinične študije faze I/II. Primarno so ugotavljali izvedljivost, varnost ter vpliv na kakovost življenja sodelujočih bolnikov (N=22), ki so bili podvrženi eksperimentalni celični imunski terapiji z imunohibridomi (aHyC), izdelanimi z elektrofuzijo avtolognih dendritičnih in tumorskih celic. Dodatno so spremljali tudi morebitne klinične in imunske vplive tovrstnega zdravljenja ter celokupno preživetje (mediana 58,8 mesecev, kar je za 16 mesecev več glede na podatke iz literature). Rezultati kažejo, da je uporaba aHyC izvedljiva in varna, najpomembnejša ugotovitev pa je, da je bilo razmeroma veliko povečanje deleža regulatornih naravnih celic ubijalk CD56brightCD16- v periferni krvi nekaterih preiskovancev statistično značilno povezano s skrajšanjem časa njihovega preživetja. Pri tem je bilo povečanje deleža te celične populacije statistično značilno večje v skupini, ki je sprva dobila placebo, v primerjavi s tisto, v kateri so bolniki najprej prejeli aHyC.                    

Avtorji: Helena Haque Chowdhury, Simon Hawlina, Mateja Gabrijel, Saša Trkov Bobnar, Marko Kreft, Gordan Lenart, Marko Cukjati, Andreja Nataša Kopitar, Nataša Kejžar, Alojz Ihan, Luka Ležaič, Marko Grmek, Andrej Kmetec, Matjaž Jeras, Robert Zorec

Objavljeno v Clinical and Translational Medicine:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ctm2.505 

Citat: Haque Chowdhury H, Hawlina S, Gabrijel M, Trkov Bobnar S, Kreft M, Lenart G, Cukjati M, Kopitar AN, Kejžar N, Ihan A, Ležaič L, Grmek M, Kmetec A, Jeras M, Zorec R. Survival of castration-resistant prostate cancer patients treated with dendritic-tumor cell hybridomas is negatively correlated with changes in peripheral blood CD56bright CD16- natural killer cells. Clin Transl Med. 2021 Aug;11(8):e505. doi: 10.1002/ctm2.505