logo_si

Javna objava prostega delovnega mesta: Pomočnik tajnika članice VII/2 – m/ž

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:


Razpisano delovno mesto: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2  –  m/ž 
Šifra DM:  J017903
Organizacijska enota delovnega mesta:  Tajništvo fakultete  


Pogoji za opravljanje dela

1. Zahtevana izobrazba:  7. raven – visokošolska univerzitetna (prejšnja) oz. magistrska (2. Bolonjska stopnja) oz. specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne, humanistične ali družboslovne smeri. Prednost bodo imeli kandidati pravne smeri.

2.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 
      - aktivno znanje enega svetovnega jezika,
      - organizacijske sposobnosti,
      - znanja za uporabo računalniških programov, 
      - po potrebi strokovni/pravosodni izpit, 
      - poznavanje predpisov področja,
      - komunikativnost,
      - 5 let ustreznih delovnih izkušenj.

3.    Poskusno delo:  3 mesece

Kratek opis dela in nalog:   
- priprava kadrovskih načrtov, kadrovsko-razvojnih in drugih analiz ter poročanje s tega področja,
- priprava in pregled pogodb s kadrovskega področja, 
- koordinacija, analiza in nadzor priprave ter izvedbe letnih delovnih načrtov zaposlenih, 
- koordinacija ocene notranjega nadzora javnih financ in vodenje registra tveganj, 
- vodenje habilitacijskih postopkov, 
- vodenje postopkov mednarodne izmenjave zaposlenih, 
- spremljanje in vzdrževanje stanja kakovosti, 
- spremljanje in urejanje področja varstva osebnih podatkov (odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov), 
- sodelovanje pri delu organov fakultete in/ali univerze,
- druga dela, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta, po nalogu tajnika. 

6. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. 

7. Rok za prijavo:  do 25. 1. 2021 
 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.   

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si.

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 

Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. 

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 8.  Kontaktna oseba:

      Ime in priimek: Zdenka Gantar
      Telefonska številka:  4769-505
      E-mail: zdenka.gantar@ffa.uni-lj.si